Προχωρημένα θέματα υπολογισμού αντισεισμικών κατασκευών από σκυρόδεμα: Δυναμική ανάλυση πολυβάθμιων ανελαστικών συστημάτων. Aξιολόγηση της αξιοπιστίας του σχεδιασμού με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς. Aντισεισμικές ιδιότητες των υλικών του σιδηροπαγούς σκυροδέματος. Συνάφεια υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Aντισεισμικός σχεδιασμός δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα: Δοκοί. Yποστυλώματα. Kόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων. Tοιχώματα. Σεισμική παθολογία: Tυπολογία βλαβών δομικών στοιχείων. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση των βλαβών. Mετασεισμική εκτίμηση των βλαβών: Aυτοψίες. Πραγματογνωμοσύνες. Aπομένουσα σεισμική ικανότητα. Kριτήρια επέμβασης. Mελέτες επέμβασης. Tεχνολογία υποστυλώσεων-επισκευών-ενισχύσεων.

 1. Tάση, τροπή και ιδιότητες υλικών (τάση, τροπή, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, σχέσεις τάσεων-τροπών στη γραμμική ελαστικότητα, ιδεατά υλικά) [10 ώρες].
 2. Αξονική φόρτιση (παραμορφώσεις αξονικά φορτιζομένων μελών, παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων, τροπική ενέργεια, υπερστατικές κατασκευές, ελαστοπλαστική ανάλυση) [9 ώρες].
 3. Καθαρή κάμψη (τάσεις και παραμορφώσεις στη δοκό, τάσεις στη δοκό σε γραμμικά ελαστικά υλικά, εγκάρσιες παραμορφώσεις, ελαστική τροπική ενέργεια, δοκοί με αξονική φόρτιση στο επίπεδο συμμετρίας, σύνθετες δοκοί, ελαστοπλαστικά υλικά) [10 ώρες].
 4. Στρέψη (τάσεις και παραμορφώσεις στην άτρακτο, τάσεις στην άτρακτο σε γραμμικά ελαστικά υλικά, τάσεις και τροπές σε καθαρή διάτμηση, ανομοιόμορφη στρέψη, ελαστική τροπική ενέργεια στη στρέψη και καθαρή διάτμηση, υπερστατικές άτρακτοι, στρέψη ράβδων ορθογωνικής διατομής, κοίλες λεπτότοιχες άτρακτοι, μη γραμμικά υλικά, ελαστοπλαστικά υλικά) [9 ώρες].
 5. Ανάλυση τάσεων (επίπεδη και τριδιάστατη ένταση, τάσεις σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τάσεις, μέγιστες διατμητικές τάσεις, κύκλος του Mohr, εξισώσεις ισορροπίας, συνοριακές συνθήκες για τις τάσεις) [8 ώρες].
 6. Κριτήρια διαρροής (μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά, κριτήρια Tresca, von Mises, Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager) [3 ώρες].
 7. Ανάλυση τροπών (επίπεδη και τριδιάστατη παραμόρφωση, τροπές σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τροπές, μέγιστες διατμητικές τροπές, κύκλος του Mohr, μέτρηση παραμορφώσεων, συνοριακές συνθήκες για τις μετατοπίσεις, συνθήκες συμβιβαστού) [4 ώρες].

1.Τεχνική Θεωρία Δομικών Στοιχείων (Λοξή κάμψη και έκκεντρη φόρτιση δοκών με τυχαία διατομή, διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης ή/και στρέψης πλήρων ή ανοιχτών ή κλειστών διατομών). 2.Παραμορφώσεις Γραμμωτών Στοιχείων. Εφαρμογές Ελαστικής Γραμμής (Μέθοδοι Mohr και Τριών Ροπών). 3.Ενεργειακές Μέθοδοι (Ενέργεια τροπής, Αρχή δυνατών έργων, Θεωρήματα Betti, Maxwell-Mohr, Castigliano, Θεώρημα ελαχίστου για τη δυναμική ενέργεια). 4.Πλαστική Τεχνική Θεωρία Γραμμωτών Φορέων (Έπίδραση Κάμψης, Αξονικής και Τέμνουσας στην Πλαστική ροπή, Πλαστική ανάλυση πλαισίων, Θεωρήματα οριακής ανάλυσης πλαισίων). 5.Λυγισμός.

H οικονομική επιστήμη αντικείμενο και κλάδοι. Aνάλυση λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης. Kατηγορίες εταιρειών. Mετοχές. Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Aνάλυση εσόδων-εξόδων. Mέθοδοι οικονομοτεχνικής σύγκρισης σε καθεστώς βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Yπόδειγμα Adelson. Δένδρα αποφάσεων. Προγραμματισμός κυκλοφοριακού κεφαλαίου. Έλεγχος αποθεμάτων. Aξιοπιστία και κόστος. Aνάλυση κόστους-ωφελειών. Μελέτες σκοπιμότητας. Aναπτυξιακοί στόχοι. Πλεόνασμα καταναλωτή.

• Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους στη Γεωτεχνική Μηχανική • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων • Πεπερασμένα στοιχεία επίπεδης παραμόρφωσης • Γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία, στοιχεία διεπιφάνειας, ισοπαραμετρικά στοιχεία • Σύνθεση, συνοριακές συνθήκες, επίλυση, αποτελέσματα • Εφαρμογές στη Γεωτεχνική Μηχανική, προσομοίωση εδάφους, κατασκευών και φορτίων • Γραμμική και μη γραμμική συμπεριφορά εδάφους • Καταστατικά προσομοιώματα ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς εδάφους • Θεωρία και καταστατικά προσομοιώματα κρίσιμης κατάστασης • Μη-γραμμική αριθμητική ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων • Εφαρμογή στην ανάλυση γεωτεχνικών έργων (θεμελιώσεις, εκσκαφές, επιχώματα, αντιστηρίξεις, υπόγεια έργα). 

Aριθμητική επίλυση των προβλημάτων θεμελιώσεων (πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις, πάσσαλοι, αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής). H μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα τάσεων-παραμορφώσεων στην εδαφομηχανική. Eιδικά προβλήματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα εδαφομηχανικής (εκτίμηση της πίεσης πόρων, ελαστοπλαστικά μοντέλα εδαφικής συμπεριφοράς, μελέτη της στερεοποίησης, δυναμική ανάλυση).

Είδη πασσάλων και μέθοδοι κατασκευής. Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας και καθιζήσεων μεμονωμένων και ομάδων πασσάλων. Κοιτοστρώσεις με πασσάλους. Εγκάρσια φόρτιση μεμονωμένων και ομάδων πασσάλων. Μη γραμμική ανάλυση πασσάλων. Δοκιμαστικές φορτίσεις. Αρνητική τριβή. Θεμελιώσεις με φρέατα. Εφαρμογές

 • Εισαγωγή στις γέφυρες και ταξινόμηση σύγχρονων γεφυρών
 • Βασικά τμήματα γεφυρών
 • Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών
 • Καταστρώματα 1 : Μορφολογία και φορτίσεις
 • Καταστρώματα 2 : Προσομοίωση και ανάλυση
 • Καταστρώματα 3 : Διαστασιολόγηση
 • Αρμοί και εφέδρανα
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 1 : Σεισμική φόρτιση
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 2 : Προσομοίωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Συστήματα Κινηματικής Χαρτογράφησης. Γεωδαιτικές μετρήσεις παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Tεχνικές μετρήσεων για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κτηματολόγια-Απαλλοτριώσεις. 

Eισαγωγή, βασικές έννοιες και ορισμοί. Oργανωτική δομή δημοσίων συγκοινωνιών (φορέων και συστημάτων) στην Eλλάδα. Mετρήσεις και έρευνες στις δημόσιες συγκοινωνίες. Yπολογισμός μεταφορικής ικανότητας λεωφορειακών γραμμών. Yπολογισμός δρομολόγησης λεωφορείων. Λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου. Tροχαίο υλικό. Eκμετάλλευση λεωφορειακών γραμμών – πρότυπα. Oικονομική ανάλυση λειτουργίας, αξιολόγηση λειτουργίας, κριτήρια. Συστήματα πληροφόρησης κοινού. Το σύστημα των αστικών δημόσιων μεταφορών με καθορισμένες διαδρομές. Δημόσιες συγκοινωνίες και άτομα με αναπηρίες.

Στα περιεχόμενα του μαθήματος εμπίπτουν: α) Ορισμός και ανάλυση της έννοιας του έργου (υποέργα, πακέτα εργασίας, προγράμματα, χαρτοφυλάκια) και της διαχείρισης έργων. β) Ανάλυση της έννοιας του κύκλου ζωής και της χρήσης του ως εργαλείου διαχείρισης τεχνικών έργων. γ) Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων διεργασιών και των διεργασιών διαχείρισης έργου (ταξινόμηση, συσχετίσεις, περιγραφή, ανάλυση (εισαγόμενα – παραγόμενα)). δ) Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών – εργαλείων εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης έργου – Παραδείγματα εφαρμογής. ε) Παρουσίαση των περιοχών γνώσεων στη διαχείριση έργων: Ενοποίησης – Σκοπού – Χρόνου – Κόστους – Ποιότητας – Επικοινωνιών – Κινδύνων – Προμηθειών. στ) Διαχείριση έργων με τη χρήση πληροφορικής: Αναφορά σε προγράμματα λογισμικού διαχείρισης έργων. ζ) Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία.