Xαρακτηριστικά των υδροφορέων. Mέθοδοι και τεχνικές υδρογεωλογικής διερεύνησης. Aνάκτηση υπόγειου νερού με πηγάδια και οριζόντια φρεάτια. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. Tεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων. Προβλήματα εκμετάλλευσης υπόγειων νερών: Xρήση υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Mοντέλα διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Tο πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών: Πηγές και τύποι ρύπανσης, μεταφορά των ρύπων στους υδροφορείς, μοντέλα προσομοίωσης. Tεχνικές προστασίας και εξυγίανσης υδροφορέων. Aνάλυση επικινδυνότητας σε προβλήματα ποιότητας υπόγειων νερών.

Το μάθημα έχει ως στόχο να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά ασύμμετρων χωρικών συστημάτων υπό την δράση σεισμικών διεγέρσεων.
Διδάσκει τις μεθόδους αντισεισμικού υπολογισμού που προτείνουν σήμερα οι κανονισμοί καθώς και τα βασικά στοιχεία για το μέλλον των μεθόδων.

Δυναμική και σεισμική ανάλυση συμβατικών κατασκευών. Φάσματα σεισμών. Αντισεισμικοί κανονισμοί. Το μάθημα συνίσταται σε θεωρία και ασκήσεις, εκπόνηση θέματος και γραπτές εξετάσεις.

To μάθημα της "σιδηροδρομικής υποδομής" καλύπτει θεματικές ενότητες που αναφέρονται και στις τρείς συνιστώσες του σιδηροδρόμου δηλαδή στη γραμμή (οδό μεταφοράς), στο τροχαίο υλικό και στην εκμετάλλευση.
Επικεντρώνεται στον υπεραστικό σιδηρόδρομο και σε θέματα κυρίως σχεδιασμού και κατασκευής της σιδηροδρομικής υποδομής.
Έχει σαν στόχο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής, και λειτουργίας των σιδηροδρομικών συστημάτων σταθερής τροχιάς αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τα συνήθη αντικείμενα σιδηροδρομικών μελετών που θα συναντήσουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Aριθμητική επίλυση των προβλημάτων θεμελιώσεων (πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις, πάσσαλοι, αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής). H μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα τάσεων-παραμορφώσεων στην εδαφομηχανική. Eιδικά προβλήματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα εδαφομηχανικής (εκτίμηση της πίεσης πόρων, ελαστοπλαστικά μοντέλα εδαφικής συμπεριφοράς, μελέτη της στερεοποίησης, δυναμική ανάλυση).

1.Τεχνική Θεωρία Δομικών Στοιχείων (Λοξή κάμψη και έκκεντρη φόρτιση δοκών με τυχαία διατομή, διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης ή/και στρέψης πλήρων ή ανοιχτών ή κλειστών διατομών). 2.Παραμορφώσεις Γραμμωτών Στοιχείων. Εφαρμογές Ελαστικής Γραμμής (Μέθοδοι Mohr και Τριών Ροπών). 3.Ενεργειακές Μέθοδοι (Ενέργεια τροπής, Αρχή δυνατών έργων, Θεωρήματα Betti, Maxwell-Mohr, Castigliano, Θεώρημα ελαχίστου για τη δυναμική ενέργεια). 4.Πλαστική Τεχνική Θεωρία Γραμμωτών Φορέων (Έπίδραση Κάμψης, Αξονικής και Τέμνουσας στην Πλαστική ροπή, Πλαστική ανάλυση πλαισίων, Θεωρήματα οριακής ανάλυσης πλαισίων). 5.Λυγισμός.

 1. Tάση, τροπή και ιδιότητες υλικών (τάση, τροπή, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, σχέσεις τάσεων-τροπών στη γραμμική ελαστικότητα, ιδεατά υλικά) [10 ώρες].
 2. Αξονική φόρτιση (παραμορφώσεις αξονικά φορτιζομένων μελών, παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων, τροπική ενέργεια, υπερστατικές κατασκευές, ελαστοπλαστική ανάλυση) [9 ώρες].
 3. Καθαρή κάμψη (τάσεις και παραμορφώσεις στη δοκό, τάσεις στη δοκό σε γραμμικά ελαστικά υλικά, εγκάρσιες παραμορφώσεις, ελαστική τροπική ενέργεια, δοκοί με αξονική φόρτιση στο επίπεδο συμμετρίας, σύνθετες δοκοί, ελαστοπλαστικά υλικά) [10 ώρες].
 4. Στρέψη (τάσεις και παραμορφώσεις στην άτρακτο, τάσεις στην άτρακτο σε γραμμικά ελαστικά υλικά, τάσεις και τροπές σε καθαρή διάτμηση, ανομοιόμορφη στρέψη, ελαστική τροπική ενέργεια στη στρέψη και καθαρή διάτμηση, υπερστατικές άτρακτοι, στρέψη ράβδων ορθογωνικής διατομής, κοίλες λεπτότοιχες άτρακτοι, μη γραμμικά υλικά, ελαστοπλαστικά υλικά) [9 ώρες].
 5. Ανάλυση τάσεων (επίπεδη και τριδιάστατη ένταση, τάσεις σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τάσεις, μέγιστες διατμητικές τάσεις, κύκλος του Mohr, εξισώσεις ισορροπίας, συνοριακές συνθήκες για τις τάσεις) [8 ώρες].
 6. Κριτήρια διαρροής (μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά, κριτήρια Tresca, von Mises, Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager) [3 ώρες].
 7. Ανάλυση τροπών (επίπεδη και τριδιάστατη παραμόρφωση, τροπές σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τροπές, μέγιστες διατμητικές τροπές, κύκλος του Mohr, μέτρηση παραμορφώσεων, συνοριακές συνθήκες για τις μετατοπίσεις, συνθήκες συμβιβαστού) [4 ώρες].

H οικονομική επιστήμη αντικείμενο και κλάδοι. Aνάλυση λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης. Kατηγορίες εταιρειών. Mετοχές. Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Aνάλυση εσόδων-εξόδων. Mέθοδοι οικονομοτεχνικής σύγκρισης σε καθεστώς βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Yπόδειγμα Adelson. Δένδρα αποφάσεων. Προγραμματισμός κυκλοφοριακού κεφαλαίου. Έλεγχος αποθεμάτων. Aξιοπιστία και κόστος. Aνάλυση κόστους-ωφελειών. Μελέτες σκοπιμότητας. Aναπτυξιακοί στόχοι. Πλεόνασμα καταναλωτή.

Eισαγωγή στη σύγχρονη οργάνωση της δομικής βιομηχανίας. Στοιχεία από την οικονομία των δομικών έργων. H δομική μηχανή θεωρούμενη σαν επένδυση, οι αποσβέσεις των μηχανών, η ανανέωση των δομικών μηχανών, η εφαρμογή της επιχειρησιακής έρευνας στη δομική βιομηχανία, ο προγραμματισμός των έργων, δικτυωτός προγραμματισμός, μέθοδοι CPM, PERT, βελτιστοποίηση κόστους και δυναμικού, έλεγχος πορείας του έργου. Mαθηματικός προγραμματισμός, γραμμικός προγραμματισμός. Oργάνωση παραγωγικής μονάδας της δομικής βιομηχανίας, φορείς λειτουργιών της μονάδας, λειτουργία της μονάδας. Σύγχρονες οργανωτικές τάσεις της δομικής βιομηχανίας, εισαγωγή των πληροφορικών συστημάτων στη δομική βιομηχανία.

Εργαστηριακές δοκιμές: Δοκιμές ταξινόμησης, συμπύκνωσης και διαπερατότητας εδαφών. Δοκιμή στερεοποίησης. Δοκιμές απευθείας διάτμησης, ανεμπόδιστης και τριαξονικής θλίψης. Επιτόπου δοκιμές προσδιορισμού της διαπερατότητας και των παραμέτρων αντοχής και παραμόρφωσης του εδάφους.

Mέτρα διαχείρησης συστημάτων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα: Mονοδρομήσεις, αντιστροφή κατεύθυνσης λωρίδων κυκλοφορίας, κυκλοφοριακές διευθετήσεις ισόπεδων κόμβων, έλεγχος στάθμευσης (παρκόμετρα, απαγόρευση κ.τ.λ.), έλεγχος των εισόδων ελεύθερων λεωφόρων. Προνομιακή μεταχείριση οχημάτων υψηλής πλήρωσης (λωρίδες λεωφορείων, συστήματα προτεραιότητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων). Mέτρα περιορισμού κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, μέτρα μείωσης των μετακινήσεων σε ώρα αιχμής, βελτίωση των μαζικών μεταφορών, προαγωγή μετακινήσεων με ανθρώπινη ενέργεια (ποδήλατα και πεζή). Σήμανση και διαγράμμιση οδοστρωμάτων. Eιδικές μέθοδοι κυκλοφοριακού ελέγχου με σηματοδότηση. Συντονισμός σε ολόκληρη περιοχή (Area Traffic Control). Xαρακτηριστικά στάθμευσης. Yπολογισμός ζήτησης στάθμευσης. Διάταξη και γεωμετρικά χαρακτηριστικά χώρων στάθμευσης (στάθμευση σε υπαίθριους εκτεταμένους χώρους, πολυώροφα γκαράζ).

Ανάλυση και σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις). Τοίχοι αντιστήριξης. Κανονισμοί (Ευρωκώδικας 7, ΕΑΚ 2000). Υπόγεια έργα με ανοικτή εκσκαφή. Σήραγγες. Χωμάτινες κατασκευές. Αρχές και μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους.

Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Εσωτερικές εγκαταστάσεις: Υδραυλικοί υποδοχείς. Ύδρευση (εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ψυχρού και θερμού νερού, υλικά, διατομές σωληνώσεων). Δίκτυο αποχέτευσης (υλικά, διατομές σωληνώσεων, αερισμός δικτύου, φρεάτια), υπόνομοι, βόθροι. Στοιχεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άσκηση.
 • Θερμική προστασία του κτιρίου: Το κέλυφος του κτιρίου και η ενεργειακή του συμπεριφορά. Θερμικό ισοζύγιο. Θερμική άνεση. Θερμικές πρόσοδοι και απώλειες. Θερμομονωτικά υλικά. Θερμοχωρητικότητα. Χρήση και εφαρμογές. Θερμογέφυρες. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Θερμομονωτική προστασία κτιρίου. Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης. Απαιτήσεις, προδιαγραφές. Υπολογισμός θερμοκρασιών διαδοχικών στρώσεων δομικού στοιχείου. Άσκηση.
 • Υγροπροστασία: Μορφές υγρασίας. Υγρομονώσεις. Επιφανειακή συμπύκνωση των υδρατμών. Διάχυση και εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών. Φράγμα υδρατμών. Θερμική ροή. Άσκηση.
 • Ηχομονωτική προστασία του κτιρίου.
 • Δάπεδα: Είδη, υλικά, τεχνικές κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Κολυμβητά δάπεδα. Συνδέσεις δαπέδων και κατασκευή. Επιστρώσεις εξωστών και κλιμάκων. Κιγκλιδώματα εξωστών και κλιμάκων. Δάπεδα εξωτερικών χώρων. Άσκηση.
 • Επιχρίσματα: Είδη, υλικά και κατασκευή των επιχρισμάτων.
 • Επενδύσεις τοίχων και οροφών: Είδη, υλικά, τεχνικές κατασκευής,  κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

Εισαγωγή και ανάλυση περιεχομένου της οικοδομικής.
Στοιχεία οργάνωσης οικοδομικού εργοταξίου. Κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων, ικριώματα, εκσκαφές, μηχανήματα οικοδομικών έργων. Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων σε οικοδομικά έργα.
Μορφολογία θεμελιώσεων. Στεγανοποίηση δομικών στοιχείων σε υπόγειους χώρους.
Φέρων οργανισμός κτιρίων. Στοιχεία, είδη φέροντος οργανισμού. Φέρων οργανισμός από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, στοιχεία κανονισμού σκυροδέματος, ξυλότυποι.
Κλίμακες. Στοιχεία, είδη, σχεδιασμός, διαμόρφωση, στήριξη κλιμάκων.
Τοιχοποιίες. Είδη, ιδιότητες, υλικά, θερμοϋγρομόνωση, ηχομόνωση τοιχοποιιών.
Κουφώματα, ορισμοί, κατηγορίες, είδη, κριτήρια επιλογής, λειτουργία, ηλιοπροστασία, φύλλα ασφαλείας. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Επιστεγάσεις. Στέγες, στοιχεία στεγών, ξύλινες, μεταλλικές στέγες. Χάραξη στεγών. Δώματα, διαμόρφωση κλίσεων απορροής δωμάτων. Θερμοπροστασία - υγροπροστασία επιστεγάσεων.