Συντήρηση και ανακατασκευή οδών, μέθοδοι αξιολόγησης οδοστρωμάτων, συντήρηση οδοστρωμάτων, ενίσχυση οδοστρωμάτων, αναβάθμιση οδών, επιτήρηση και τεχνική αστυνόμευση αυτοκινητοδρόμων, διαχείριση συμβάντων, οικονομική αποτίμηση της συντήρησης των οδών, βελτιώσεις ισόπεδων κόμβων, λειτουργικός έλεγχος οδικής ασφάλειας, σχεδιασμός και διαχείριση της παρόδιας ζώνης.

Eισαγωγή στο σχεδιασμό και την ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων. Mέθοδοι ανάλυσης. Aντικειμενικοί στόχοι σχεδιασμού υδατικών πόρων, μοντέλα σχεδιασμού, πολλαπλασιαστές Lagrange, γραμμικός προγραμματισμός, δυναμικός προγραμματισμός, προσομοίωση,γενετικοί αλγόριθμοι. Πιθανολογική θεώρηση του σχεδιασμού, στοχαστικές διαδικασίες και χρονοσειρές. Eφαρμογές: Yπολογισμός και λειτουργία ταμιευτήρων, πρόγνωση παροχών υδατορευμάτων, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Ιστορική εξέλιξη τεχνολογίας δομικών υλικών. Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών. Φυσικοχημικές, μηχανικές, θερμικές και ακουστικές ιδιότητες δομικών υλικών. Ποιότητα ελέγχου δομικών υλικών και τυποποίηση. Προδιαγραφές ελέγχων. Λίθοι- κατάταξη- ορυκτολογική σύσταση- έλεγχοι ιδιοτήτων πετρωμάτων- μάρμαρο- αίτια αποσάθρωσης- προστασία λίθων και μαρμάρου- θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά- προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία, ιδιότητες αδρανών υλικών, κοκκομετρική ανάλυση- προδιαγραφές- έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Συνδετικές κονίες- κατάταξη, παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Κανόνες λειτουργίας, Κονιάματα, Γύψος, Ποζολάνες- τσιμέντο- παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Έλεγχοι ιδιοτήτων τσιμέντου- προδιαγραφές- κατηγορίες τσιμέντου, Κονιάματα- τύποι, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κριτήρια καταλληλότητας κονιαμάτων. Προδιαγραφές, Εργαστηριακοί έλεγχοι: κοκκομετρική διαβάθμιση, φαινόμενο ειδικό βάρος χονδρόκοκκων αδρανών, πυκνότητα στη μονάδα όγκου, κοκκομετρική σύνθεση αδρανών- Υπολογισμός λεπτότητας τσιμέντου, Παρασκευή κονιαμάτων, έλεγχος ιδιοτήτων, εξέταση ιδιοτήτων ξύλου, μαρμάρου, συνάφειας κονιάματος-λίθων 

Σκυρόδεμα. Οικονομική, Τεχνική και Περιβαλλοντική προσέγγιση του υλικού. Εξέλιξη και προοπτικές. Μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε τύπου κατασκευών. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Στάδια Παραγωγής, Μεταφοράς, Διάστρωσης, Συμπύκνωσης, Συντήρησης. Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος. Ιδιότητες νωπού σκυροδέματος. Εργασιμότητα (έννοια, Μέθοδοι μέτρησης, σημαντικότητα). Συμπυκνωσιμότητα. Ρευστότητα. Αντλησιμότητα. Περιεκτικότητα σε αέρα. Φαινόμενη ειδική πυκνότητα. Ιδιότητες σκληρυμένου σκυροδέματος. Αντοχή σε θλίψη και παράγοντες που την επηρεάζουν. Αντοχή σε εφελκυσμό. Καταστατικός νόμος σκυροδέματος (Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων). Μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος. Παραμορφώσεις (ελαστικές, πλαστικές, θερμικές), χρόνιες (συστολή ξήρανσης, ερπυσμός). Αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση.  Αντοχή υπό σταθερή μόνιμη φόρτιση. Αντοχή σε κρούση. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος. Κανονισμός ΕΝ-206 περί ανθεκτικότητας. Ειδικές κατηγορίες σκυροδέματος. Μαζικές κατασκευές. Ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα. Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα.
Χάλυβες οπλισμού: Παραγωγή-Αναγνώριση. Κατηγορίες. Ειδικοί τύποι χαλύβων. Κανονιστικό πλαίσιο. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων. Χαρακτηριστικά χαλύβων. Συνάφεια. Επικάλυψη. Έλεγχοι στο Εργαστήριο.

Δυναμική και σεισμική ανάλυση συμβατικών κατασκευών. Φάσματα σεισμών. Αντισεισμικοί κανονισμοί. Το μάθημα συνίσταται σε θεωρία και ασκήσεις, εκπόνηση θέματος και γραπτές εξετάσεις.

Το μάθημα έχει ως στόχο να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά ασύμμετρων χωρικών συστημάτων υπό την δράση σεισμικών διεγέρσεων.
Διδάσκει τις μεθόδους αντισεισμικού υπολογισμού που προτείνουν σήμερα οι κανονισμοί καθώς και τα βασικά στοιχεία για το μέλλον των μεθόδων.

• Μέθοδοι οριακής ισορροπίας, ορίων και εντατικού πεδίου στην εδαφομηχανική

• Πλευρικές ωθήσεις εδαφών

• Ευστάθεια πρανών

• Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων

• Φέρουσα ικανότητα πασσάλων 

Διαδρομές τάσεων στο έδαφος. Η πίεση του νερού των πόρων. Εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της σχέσης τάσης - παραμόρφωσης του εδάφους. Διατμητική αντοχή και κρίσιμη θεωρία. Παραμένουσα αντοχή. Επίδραση της δομής, του επιπέδου και του ρυθμού παραμόρφωσης, καθώς και του χρόνου στη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους. Επιλογή μεθόδου γεωτεχνικού σχεδιασμού.

Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική. Σύσταση και φυσικές ιδιότητες εδάφους. Κατάταξη εδαφών. Αρχή της ενεργού τάσης. Γεωστατικές τάσεις. Η ροή του νερού στο έδαφος. Τάσεις και παραμορφώσεις στο έδαφος. Kύκλοι του Mohr. Υπολογισμός τάσεων λόγω εξωτερικών φορτίων. Θεωρία στερεοποίησης. Υπολογισμός καθιζήσεων  κατασκευών. Κριτήρια αστοχίας και διατμητική αντοχή εδάφους. Γεωτεχνική έρευνα.

Ειδικά θέματα προγραμματισμού και μορφοποίησης στο σχεδιασμό με προγράμματα CAD

Eidika Themata AutoSxediasi-10o Ejamino-Simeioseis.pdfEidika Themata AutoSxediasi-10o Ejamino-Simeioseis.pdf

Καλύπτει διαφορετικές θεματικές ενότητες και γίνεται ανάθεση και παρουσίαση θεμάτων. Σκοπός είναι η λήψη ειδικών γνώσεων, η ανάπτυξη ικανότητας παρουσίασης θέματος και η επαφή με την αγορά σε πραγματικές συνθήκες για την αντιμετώπιση θεμάτων που καλύπτουν οι παρακάτω ενότητες: Λίθοι: Κατηγορίες, Ιδιότητες, Δομή Επιστρώσεις; Ιστορική εξέλιξη, επιχρίσματα, , κατηγορίες, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές Ξύλο: φυσικό-τεχνητό, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές, προστασία και συντήρηση ξύλινων επιφανειών Μη σιδηρούχα κράματα; παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές Κεραμικά: δομή, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι Γυαλί: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές Δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση δομικών υλικών, Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών, Εργαστηριακοί έλεγχοι: λίθο - ξύλο- κεραμικά- μη σιδηρούχα κράματα

Περιεχόμενο Μαθήματος: Ψηφιακές διατάξεις απόκτησης δεδομένων, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, σάρωση με επίγειες διατάξεις laser και φωτογραμμετρία, εγγύς φωτογραμμετρία και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, αποτύπωση μικρών αντικειμένων, κινητά συστήματα χαρτογράφησης (αρχές λειτουργίας, αισθητήρες), μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (πλατφόρμες και διαμόρφωσή τους, περιγραφή αισθητήρων και τεχνολογιών). Εφαρμογές σε θέματα πολιτικού μηχανικού. 

Xαρακτηριστικά των υδροφορέων. Mέθοδοι και τεχνικές υδρογεωλογικής διερεύνησης. Aνάκτηση υπόγειου νερού με πηγάδια και οριζόντια φρεάτια. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. Tεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων. Προβλήματα εκμετάλλευσης υπόγειων νερών: Xρήση υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Mοντέλα διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Tο πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών: Πηγές και τύποι ρύπανσης, μεταφορά των ρύπων στους υδροφορείς, μοντέλα προσομοίωσης. Tεχνικές προστασίας και εξυγίανσης υδροφορέων. Aνάλυση επικινδυνότητας σε προβλήματα ποιότητας υπόγειων νερών.