Eλαστικoπλαστική συμπεριφορά. Συνθήκη διαρροής ελαστοπλαστικών υλικών. Nόμος πλαστικότητας και κράτυνσης. Aναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού. Θεωρία πλαστικών αρθρώσεων. Eφαρμογές.

      Το μάθημα επιλογής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ασχολείται με τις διεργασίες επεξεργασίας του πόσιμου νερού από την μία, και των υγρών αποβλήτων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.

Ημερομηνία Έναρξης:

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

 Διδακτική Ομάδα:

Τ. Κ. Μακάριος (ΔΕΠ) και Γ.Δ. Μανώλης (ΔΕΠ)

 Ώρες Μαθημάτων:

Τετάρτη           14:00 - 17:00  

 Αίθουσα:

Αίθουσα Δ.6 του Τ.Ε.Τ.Κ., στο Ισόγειο της Πτέρυγας Τ.Π.Μ 

 Ύλη Μαθήματος:

Ανάλυση σχετικά συνθέτων μορφών επιφανειακών φορέων με ποικιλία φορτίσεων και συνοριακών συνθηκών. Θεωρία Πτυχωτών Φορέων και Θεωρία Κελυφών με κλασικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Η Τεχνική Θεωρία Κάμψης και η Θεωρία Μεμβράνης. Ανάλυση προβλημάτων που αφορούν κάλυψη μεγάλων χώρων με τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές μορφές ή που εμφανίζονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. αγωγοί, δεξαμενές κτλ). Προβλήματα μονόπλευρης επαφής-τριβής. Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων. Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Υπολογισμός και συμπεριφορά κτιριακών εγκαταστάσεων επιφανειακών φορέων, δεξαμενών και αγωγών υπό σεισμικά φορτία. Στοιχεία της δυναμικής συμπεριφοράς των επιφανειακών φορέων. Εξετάζονται Εφαρμογές σε H/Y με ανάπτυξη κατάλληλων προσομοιωμάτων σύνθετων κελυφών.

 Συγγράμματα:

[1] Τ.Κ. Μακάριος και Γ.Δ. Μανώλης, Επιφανειακοί Φορείς: Δίσκοι, Πλάκες και Κελύφη των Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, 2018

[2] Σημειώσεις από την ελληνική μετάφραση του βιβλίου D. Billington, Thin Shell Concrete Structures. McGraw-Hill Book Company, New York., 1982

 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:

(1) Ο κωδικός του μαθήματος είναι ΤΕ 2100.

(2) Ανακοινώσεις και υλικό σχετικά με το μάθημα θα διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας ELEARNING του ΑΠΘ με διεύθυνση:

https://elearning.auth.gr/

(3) Γενικές πληροφορίες για το μάθημα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ με διεύθυνση:

https://qa.auth.gr/el/class/1/600032023/

 Θέμα Εξαμήνου:

Το θέμα απαρτίζεται από μία σειράς ασκήσεων και είναι υποχρεωτικό. Οι ασκήσεις αυτές θα διανέμονται στους φοιτητές/φοιτήτριες κάθε εβδομάδα ώστε να εκπονούνται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο από την ημερομηνία διανομής τους.

Εξετάσεις:

Οι φοιτητές/τριες θα εξετάζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Η εξέταση θα είναι προφορική με την ταυτόχρονη παράδοση του Θέματος.

Billington.(1990).2nd Ed.Thin shell concrete structures.pdfBillington.(1990).2nd Ed.Thin shell concrete structures.pdfTimoshenko(1959). Theory of Plates and Shells..pdfTimoshenko(1959). Theory of Plates and Shells..pdf
Γεωτεχνική έρευνα: γενικές αρχές, σχεδιασμός, μέθοδοι διάτρησης και δειγματοληψίας του εδάφους. Εργαστηριακές δοκιμές: δοκιμές κατάταξης, συμπύκνωσης, διαπερατότητας, συμπιεστότητας και διατμητικής αντοχής του εδάφους. Επιτόπου δοκιμές: δοκιμές πρότυπης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου, διασταλτομέτρου, πτερυγίου και πλακός.

Εργαστηριακές δοκιμές: Δοκιμές ταξινόμησης, συμπύκνωσης και διαπερατότητας εδαφών. Δοκιμή στερεοποίησης. Δοκιμές απευθείας διάτμησης, ανεμπόδιστης και τριαξονικής θλίψης. Επιτόπου δοκιμές προσδιορισμού της διαπερατότητας και των παραμέτρων αντοχής και παραμόρφωσης του εδάφους.

ΣΤΑΤΙΚΗ Ι 

Μάθημα

Περιεχόμενο

 

 

1ο

Εισαγωγή στο αντικείμενο της  Στατικής Ι, Υπενθύμιση γνώσεων από την Τεχνική Μηχανική και την Αντοχή Υλικών.

 

Απλοί φορείς - Υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης και φορτίων διατομής με τη Μέθοδο των διαχωριστικών τομών και τις συνθήκες ισορροπίας. Πρόσημα και ίνα αναφοράς.

 

 

2ο

Η Μέθοδος των διαχωριστικών τομών.

Διαφορικές εξισώσεις κάμψης και ιδιότητες των διαγραμμάτων Μ, Q, Ν. Ομόλογη δοκός.

Αξιοποίηση της συμμετρίας, Έλεγχοι αποτελεσμάτων.

 

 

3ο

Η έννοια του δίσκου, Η στήριξη του δίσκου, Ο έλεγχος στερεότητας σύνθετων φορέων, Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς, Προσδιορισμός βαθμού υπερστατικότητας

 

 

4ο

Δοκοί Gerber -Υπολογισμός Μ, Q, N.

 

5ο

Εισαγωγή στις γραμμές επιρροής. Υπολογισμός [Μ], [Q],[N],[R] με τις συνθήκες ισορροπίας.

Τριαρθρωτά πλαίσια με και χωρίς ελκυστήρα, Παραβολικά τριαρθρωτά τόξα - Υπολογισμός Μ, Q, N. 

 

6ο

Ενισχυμένες δοκοί -Υπολογισμός Μ, Q, N.  

 Γραμμές επιρροής.

7 ο

Ισοστατικά δικτυώματα. Τομές Ritter .

Γραμμές επιρροής.

 

8ο

Τα μεγέθη παραμόρφωσης γραμμικών φορέων.

Οι νόμοι υλικής συμπεριφοράς γραμμικών δομικών στοιχείων.

Υπολογισμός μετακινήσεων λόγω φορτίων και καταναγκασμών με την Αρχή των Συμπληρωματικών Δυνατών Έργων .

 

 

 

9ο

Υπολογισμός μετακινήσεων  λόγω φορτίων και καταναγκασμών.

 

10ο

 Ελαστική γραμμή.

 

11ο

Οι 3 προτάσεις αμοιβαιότητας.

Εφαρμογή τους στον υπολογισμό των γραμμών επιρροής.

12ο

Υπολογισμός γραμμών επιρροής των μεγεθών έντασης M,Q,N με την  κινηματική μέθοδο.

Υπολογισμός γραμμών επιρροής μεγεθών μετακίνησης u,v,φ.

 

 

13ο

Χωρικοί ισοστατικοί φορείς

Παρακαλούνται οι κ.κ. Φοιτητές να κατεβασουν το συνημμένο βιβλίο ασκήσεων της μεθόδου μετακινήσεων

Εισαγωγή στη θεωρία λήψης αποφάσεων και ανάλυση της επικινδυνότητας

Mηχανική συμπεριφορά υλικών (λίθοι, πλίνθοι, κονιάματα, ξύλο). Μηχανική συμπεριφορά τοιχοποιίας σε σύνθλιψη, εφελκυσμό, κάμψη και διάτμηση. Αντοχή και διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων. Συμπεριφορά τοιχοποιίας σε σεισμό. Eίδη φέρουσας τοιχοποιίας (άοπλη, οπλισμένη, περισφιγμένη). Μόρφωση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Aνάλυση, διαστασιολόγηση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία. Bλάβες-επισκευές-ενισχύσεις κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Mνημεία και διατηρητέα κτίρια (τύποι φερόντων οργανισμών, συμπεριφορά έναντι κατακορύφων και σεισμικών φορτίων). Φιλοσοφία της διατήρησης. Eπισκευές-ενισχύσεις. Ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί για το σχεδιασμό κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. 

Κατολισθήσεις: Ανάλυση των μηχανισμών αστοχίας. Μέθοδοι παρακολούθησης, ανάλυσης και ερμηνείας των φαινομένων. Εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων. Μέτρα αντιμετώπισης. Μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού των έργων σταθερο- ποίησης. Σχεδιασμός και ανάλυση της συμπεριφοράς ορυγμάτων και επιχωμάτω.

Mέτρα διαχείρησης συστημάτων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα: Mονοδρομήσεις, αντιστροφή κατεύθυνσης λωρίδων κυκλοφορίας, κυκλοφοριακές διευθετήσεις ισόπεδων κόμβων, έλεγχος στάθμευσης (παρκόμετρα, απαγόρευση κ.τ.λ.), έλεγχος των εισόδων ελεύθερων λεωφόρων. Προνομιακή μεταχείριση οχημάτων υψηλής πλήρωσης (λωρίδες λεωφορείων, συστήματα προτεραιότητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων). Mέτρα περιορισμού κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, μέτρα μείωσης των μετακινήσεων σε ώρα αιχμής, βελτίωση των μαζικών μεταφορών, προαγωγή μετακινήσεων με ανθρώπινη ενέργεια (ποδήλατα και πεζή). Σήμανση και διαγράμμιση οδοστρωμάτων. Eιδικές μέθοδοι κυκλοφοριακού ελέγχου με σηματοδότηση. Συντονισμός σε ολόκληρη περιοχή (Area Traffic Control). Xαρακτηριστικά στάθμευσης. Yπολογισμός ζήτησης στάθμευσης. Διάταξη και γεωμετρικά χαρακτηριστικά χώρων στάθμευσης (στάθμευση σε υπαίθριους εκτεταμένους χώρους, πολυώροφα γκαράζ).

Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση

Οικολογικά συστήματα επιφανειακών υδάτων. Βιότοποι. Βιοκοινότητες. Αυτότροφοι - ετερότροφοι οργανισμοί. Τροφικά Επίπεδα. Φυσικοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Αναέρωση. Απορρόφηση. Μεταφορά. Διάχυση. Διασπορά. Καθίζηση. Βιοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Φορτία ρυπαντών. Βιολογική και χημική ζήτηση οξυγόνου. Μικροοργανισμοί. Παραγωγή βιομάζας. Βιοαποσύνθεση. Νιτροποίηση - απονιτροποίηση. Ευτροφισμός. Φωτοσύνθεση. Ανανπνοή. Αναεροβίωση. Γενικές υδροδυναμικές εξισώσεις. Ομοιώματα ποιότητας. Εκτίμηση παραμέτρων. Αριθμοιτικοί αλγόριθμοι. Προδιαγραφές ποιότητας επιφανειακών υδάτων. Προδιαγραφές και νομοθεσία. Βελτίωση και έλεγχος ποιότητας υδάτων.

Οικολογικά συστήματα επιφανειακών υδάτων. Ομοιώματα ποιότητας. Αριθμητικοί αλγόριθμοι.