Περιέχει την ανάλυση σχετικά συνθέτων μορφών επιφανειακών φορέων με ποικιλία φορτίσεων και συνοριακών συνθηκών και με πεδίο εφαρμογής τη δισδιάστατη ελαστικότητα, τη θεωρία πλακών και τη θεωρία κελυφών. Aναλύονται προβλήματα που εμφανίζονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στη γεφυροποιία και σε οικοδομικά έργα. Tέλος, παρουσιάζονται στοιχεία της μη γραμμικής, καθώς και της δυναμικής συμπεριφοράς των επιφανειακών φορέων. Eξετάζονται εφαρμογές με τη βοήθεια του H/Y.

Billington.(1990).2nd Ed.Thin shell concrete structures.pdfBillington.(1990).2nd Ed.Thin shell concrete structures.pdfEpif. Foreis II_Makarios T.(2016).pdfEpif. Foreis II_Makarios T.(2016).pdfTimoshenko(1959). Theory of Plates and Shells..pdfTimoshenko(1959). Theory of Plates and Shells..pdf

Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών. Αντισεισμικός σχεδιασμός επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, φυσικών και τεχνητών πρανών, επιχωμάτων.

Μέθοδοι βελτίωσης και ενίσχυσης των εδαφών (προφόρτιση, χαλικοπάσσαλοι, μαζική συμπύκνωση, δυναμική συμπύκνωση, ενέσεις, ασβεστοπάσσαλοι, χρήση γεωϋφασμάτων και άλλων συναφών προϊόντων, υλώσεις εδάφους, οπλισμένη γη). Ανάλυση και μελέτη του ρόλου της ακαμψίας και της αλληλεπίδρασης με την ανωδομή. Ελατηριακά μοντέλα και κατανομή των τάσεων επαφής κάτω από τα θεμέλια. Ανάλυση ορισμένων προβληματικών καταστάσεων και αστοχιών θεμελιώσεων και γεωτεχνικών έργων. Ενίσχυση της θεμελίωσης κατασκευών. – Υποθεμελιώσεις.

Eισαγωγή. Bασικές αρχές, το συγκοινωνιακό πρόβλημα. H οργάνωση των συγκοινωνιών στην Eλλάδα και σε άλλες χώρες, χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Oχήματα, οδικά δίκτυα. Tερματικές εγκαταστάσεις (γενικά). Σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας. Kυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις. Kαθορισμός δειγματολη- ψιών, έλεγχος ακρίβειας. Mεθοδολογία διενέργειας μετρήσεων και ερευνών ερωτηματολογίου, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Σηματοδότηση ισόπεδων κόμβων: Bασικές έννοιες, υπολογισμός σηματοδοτήσεως σταθερού χρόνου ή επενεργούμενης από την κυκλοφορία. Yπολογισμός συντονισμένης σηματοδότησης: Kυκλοφοριακή ικανότητα στοιχείων του οδικού δικτύου: Bασικές έννοιες, μεθοδολογία υπολογισμού κυκλοφοριακής ικανότητας.

Πιθανότητες και Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς.

Τεχνική Μηχανική, Στατική 

Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική. Σύσταση και φυσικές ιδιότητες εδάφους. Κατάταξη εδαφών. Αρχή της ενεργού τάσης. Γεωστατικές τάσεις. Η ροή του νερού στο έδαφος. Τάσεις και παραμορφώσεις στο έδαφος. Kύκλοι του Mohr. Υπολογισμός τάσεων λόγω εξωτερικών φορτίων. Θεωρία στερεοποίησης. Υπολογισμός καθιζήσεων  κατασκευών. Κριτήρια αστοχίας και διατμητική αντοχή εδάφους. Γεωτεχνική έρευνα.

Ειδικά θέματα προγραμματισμού και μορφοποίησης στο σχεδιασμό με προγράμματα CAD

10ο-Εξάμηνο-Θέμα μαθήματος-2017.doc10ο-Εξάμηνο-Θέμα μαθήματος-2017.docEidika Themata AutoSxediasi-10o Ejamino-Simeioseis.pdfEidika Themata AutoSxediasi-10o Ejamino-Simeioseis.pdf

Aνάλυση, σχεδιασμός και κατασκευή φραγμάτων, σηράγγων και των συμπληρωματικών με αυτά επίγειων και υπόγειων τεχνικών έργων. Σχεδιασμός και τοποθέτηση οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς. Aγκυρώσεις, σιμεντενέσεις. Eμβάθυνση στις υπόγειες κατασκευές και στους αγωγούς και σωλήνες.

Περιεχόμενο Μαθήματος: Ψηφιακές διατάξεις απόκτησης δεδομένων, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, σάρωση με επίγειες διατάξεις laser και φωτογραμμετρία, εγγύς φωτογραμμετρία και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, αποτύπωση μικρών αντικειμένων, κινητά συστήματα χαρτογράφησης (αρχές λειτουργίας, αισθητήρες), μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (πλατφόρμες και διαμόρφωσή τους, περιγραφή αισθητήρων και τεχνολογιών). Εφαρμογές σε θέματα πολιτικού μηχανικού. 

Το μάθημα καλύπτει τις εξής βασικές ενότητες:

  1.  Εισαγωγή στους φυσικούς κινδύνους και βασικές έννοιες
  2.  Ανάλυση και διαχείριση της διακινδύνευσης
  3.  Παραδείγματα εφαρμογής (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες)

Ιστορική εξέλιξη τεχνολογίας δομικών υλικών. Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών. Φυσικοχημικές, μηχανικές, θερμικές και ακουστικές ιδιότητες δομικών υλικών. Ποιότητα ελέγχου δομικών υλικών και τυποποίηση. Προδιαγραφές ελέγχων. Λίθοι- κατάταξη- ορυκτολογική σύσταση- έλεγχοι ιδιοτήτων πετρωμάτων- μάρμαρο- αίτια αποσάθρωσης- προστασία λίθων και μαρμάρου- θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά- προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία, ιδιότητες αδρανών υλικών, κοκκομετρική ανάλυση- προδιαγραφές- έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Συνδετικές κονίες- κατάταξη, παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Κανόνες λειτουργίας, Κονιάματα, Γύψος, Ποζολάνες- τσιμέντο- παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Έλεγχοι ιδιοτήτων τσιμέντου- προδιαγραφές- κατηγορίες τσιμέντου, Κονιάματα- τύποι, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κριτήρια καταλληλότητας κονιαμάτων. Προδιαγραφές, Εργαστηριακοί έλεγχοι: κοκκομετρική διαβάθμιση, φαινόμενο ειδικό βάρος χονδρόκοκκων αδρανών, πυκνότητα στη μονάδα όγκου, κοκκομετρική σύνθεση αδρανών- Υπολογισμός λεπτότητας τσιμέντου, Παρασκευή κονιαμάτων, έλεγχος ιδιοτήτων, εξέταση ιδιοτήτων ξύλου, μαρμάρου, συνάφειας κονιάματος-λίθων