ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 

Μέθοδοι βελτίωσης και ενίσχυσης των εδαφών (προφόρτιση, χαλικοπάσσαλοι, μαζική συμπύκνωση, δυναμική συμπύκνωση, ενέσεις, ασβεστοπάσσαλοι, χρήση γεωϋφασμάτων και άλλων συναφών προϊόντων, υλώσεις εδάφους, οπλισμένη γη). Ανάλυση και μελέτη του ρόλου της ακαμψίας και της αλληλεπίδρασης με την ανωδομή. Ελατηριακά μοντέλα και κατανομή των τάσεων επαφής κάτω από τα θεμέλια. Ανάλυση ορισμένων προβληματικών καταστάσεων και αστοχιών θεμελιώσεων και γεωτεχνικών έργων. Ενίσχυση της θεμελίωσης κατασκευών. – Υποθεμελιώσεις.

Δομικός χάλυβας, ιδιότητες και εφαρμογές στην κατασκευή. Σύγχρονοι κανονισμοί ανάλυσης και σχεδιασμού για κατασκευές από χαλύβδινα μέλη. Διατάξεις Ευρωκώδικα 3 και κριτήρια σχεδιασμού. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Τοπικός λυγισμός και κατάταξη διατομών. Υπολογισμός αντοχής χαλύβδινων διατομών και σχεδιασμός χαλύβδινων μελών που υπόκεινται σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση συμπεριλαμβανομένου του λυγισμού. Χαλύβδινα δικτυώματα.

Πραγματοποίηση διαλέξεων σε περιβαλλοντικά, ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα όλων των συστημάτων μεταφοράς (οδικών, θαλάσσιων, εναέριων, σιδηροδρομικών).

Mετάδοση κυμάτων σε ροές με ελεύθερη επιφάνεια, βασικές εξισώσεις. Δυναμικά κύματα (θεωρία των χαρακτηριστικών, ακαριαία θραύση φράγματος). Kινηματικά κύματα (προώθηση πλημμυρών σε λεκάνη απορροής, απλοποιημένα μαθηματικά ομοιώματα). Yδραυλικό πλήγμα (βασικές εξισώσεις, γραφική και αναλυτική μέθοδος επίλυσης). Aντιπληγματικά έργα. Tαλαντώσεις μάζας.

 • Δομή και ιδιότητες του ξύλου.
 • Αξιοποίηση και μορφές δομικής ξυλείας.
 • Σύνδεση των ξύλων.
 • Προστασία και συντήρηση.
 • Μηχανική των ξύλινων κατασκευών.
 • Δομική φυσική των ξύλινων κατασκευών.
 • Το ξύλο στα ιστορικά κτίρια.
 • Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5.
 • Πυροπροστασία ξύλινων κατασκευών. 

Ανάλυση της φιλοσοφίας και των κριτηρίων σχεδιασμού των οδικών έργων. 

Χωματουργικά έργα. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους. Χωματουργικά μηχανήματα οδοποιίας. Συμπύκνωση. Οδικά επιχώματα. Διαμόρφωση ορυγμάτων οδοποιίας. Προστασία και σταθεροποίηση πρανών. Βελτίωση και ενίσχυση ασθενών εδαφών. Αποχέτευση – αποστράγγιση έργων οδοποιίας. Μικρά τεχνικά: διάκριση, ρόλος, διαμόρφωση τεχνικών. Οδοστρώματα. Τύποι και λειτουργία οδοστρωμάτων. Μέθοδοι διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων. Κατασκευή οδοστρωμάτων.

Εισαγωγή και ανάλυση περιεχομένου της οικοδομικής.
Στοιχεία οργάνωσης οικοδομικού εργοταξίου. Κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων, ικριώματα, εκσκαφές, μηχανήματα οικοδομικών έργων. Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων σε οικοδομικά έργα.
Μορφολογία θεμελιώσεων. Στεγανοποίηση δομικών στοιχείων σε υπόγειους χώρους.
Φέρων οργανισμός κτιρίων. Στοιχεία, είδη φέροντος οργανισμού. Φέρων οργανισμός από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, στοιχεία κανονισμού σκυροδέματος, ξυλότυποι.
Κλίμακες. Στοιχεία, είδη, σχεδιασμός, διαμόρφωση, στήριξη κλιμάκων.
Τοιχοποιίες. Είδη, ιδιότητες, υλικά, θερμοϋγρομόνωση, ηχομόνωση τοιχοποιιών.
Κουφώματα, ορισμοί, κατηγορίες, είδη, κριτήρια επιλογής, λειτουργία, ηλιοπροστασία, φύλλα ασφαλείας. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Επιστεγάσεις. Στέγες, στοιχεία στεγών, ξύλινες, μεταλλικές στέγες. Χάραξη στεγών. Δώματα, διαμόρφωση κλίσεων απορροής δωμάτων. Θερμοπροστασία - υγροπροστασία επιστεγάσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Εσωτερικές εγκαταστάσεις: Υδραυλικοί υποδοχείς. Ύδρευση (εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ψυχρού και θερμού νερού, υλικά, διατομές σωληνώσεων). Δίκτυο αποχέτευσης (υλικά, διατομές σωληνώσεων, αερισμός δικτύου, φρεάτια), υπόνομοι, βόθροι. Στοιχεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άσκηση.
 • Θερμική προστασία του κτιρίου: Το κέλυφος του κτιρίου και η ενεργειακή του συμπεριφορά. Θερμικό ισοζύγιο. Θερμική άνεση. Θερμικές πρόσοδοι και απώλειες. Θερμομονωτικά υλικά. Θερμοχωρητικότητα. Χρήση και εφαρμογές. Θερμογέφυρες. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Θερμομονωτική προστασία κτιρίου. Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης. Απαιτήσεις, προδιαγραφές. Υπολογισμός θερμοκρασιών διαδοχικών στρώσεων δομικού στοιχείου. Άσκηση.
 • Υγροπροστασία: Μορφές υγρασίας. Υγρομονώσεις. Επιφανειακή συμπύκνωση των υδρατμών. Διάχυση και εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών. Φράγμα υδρατμών. Θερμική ροή. Άσκηση.
 • Ηχομονωτική προστασία του κτιρίου.
 • Δάπεδα: Είδη, υλικά, τεχνικές κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Κολυμβητά δάπεδα. Συνδέσεις δαπέδων και κατασκευή. Επιστρώσεις εξωστών και κλιμάκων. Κιγκλιδώματα εξωστών και κλιμάκων. Δάπεδα εξωτερικών χώρων. Άσκηση.
 • Επιχρίσματα: Είδη, υλικά και κατασκευή των επιχρισμάτων.
 • Επενδύσεις τοίχων και οροφών: Είδη, υλικά, τεχνικές κατασκευής,  κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

Eισαγωγικά, βασικές έννοιες και ορισμοί. Προσφορά, ζήτηση, ελαστικότητές τους, κόστος, τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών. Πολιτική των μεταφορών στην E.E., όργανα άσκησής της, βασικοί στόχοι και μέσα υλοποίησής της. Oι μεταφορές στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. Όροι ανταγωνισμού στις εμπορευματικές μεταφορές στην Eλλάδα. Mέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Aνάλυση κόστους-ωφελειών (μέθοδος παρούσης αξίας, λόγος κόστους-ωφελειών, συντελεστής εσωτερικής απόδοσης κτλ.), πολυκριτηριακή

Αναγνώριση τύπων εργοταξίων. Επιλογή θέσης εργοταξίου (σχεδιασμός, μεθοδολογία και προγραμματισμός). Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εργοταξίου (προσωρινές εγκαταστάσεις, κτίρια, αποθηκευτικοί χώροι, συνεργεία). Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση ανθρωπίνου δυναμικού εργοταξίου (προσόντα, καθήκοντα). Aποδόσεις μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού (συνδυασμός με τις απαιτήσεις της παραγωγής). Υγεία και ασφάλεια στο εργοτάξιο. Διαχείριση προμηθειών εργοταξίου. Διαχείριση παραπροϊόντων και αποβλήτων εργοταξίου. Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης εργοταξίου με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Eισαγωγή στη σύγχρονη οργάνωση της δομικής βιομηχανίας. Στοιχεία από την οικονομία των δομικών έργων. H δομική μηχανή θεωρούμενη σαν επένδυση, οι αποσβέσεις των μηχανών, η ανανέωση των δομικών μηχανών, η εφαρμογή της επιχειρησιακής έρευνας στη δομική βιομηχανία, ο προγραμματισμός των έργων, δικτυωτός προγραμματισμός, μέθοδοι CPM, PERT, βελτιστοποίηση κόστους και δυναμικού, έλεγχος πορείας του έργου. Mαθηματικός προγραμματισμός, γραμμικός προγραμματισμός. Oργάνωση παραγωγικής μονάδας της δομικής βιομηχανίας, φορείς λειτουργιών της μονάδας, λειτουργία της μονάδας. Σύγχρονες οργανωτικές τάσεις της δομικής βιομηχανίας, εισαγωγή των πληροφορικών συστημάτων στη δομική βιομηχανία.

Γραμμική και μη-γραμμική θεωρία κυματισμών. Mονοχρωματικοί και στοχαστικοί κυματισμοί. Aνεμογενείς κυματισμοί. Κατευθυνόμενα ενεργειακά φάσματα, στατιστική ανάλυση. Tεχνικές επιχειρησιακής πρόγνωσης κυματισμών. Διαμόρφωσή τους στον παράκτιο χώρο. Τάσεις ακτινοβολίας και κυματογενής κυκλοφορία. Υπολογιστικά μοντέλα μετάδοσης κυματισμών στον παράκτιο χώρο (διάθλαση, περίθλαση, ανάκλαση, ρηχότητα, θραύση). Παράκτια στερεομεταφορά, μορφολογικές αναδράσεις με τα τεχνικά έργα και διάβρωση των ακτών. Σχεδιασμός χωροδιάταξης των έργων προστασίας ακτών με τη χρήση σχετικά απλών μαθηματικών εκφράσεων αλλά και προηγμένων μαθηματικών ομοιωμάτων.