Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν έρθει σε επαφή με πειραματικές διατάξεις του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών. Θα γνωρίσουν τις οριακές καταστάσεις, έως τη θραύση, διαφόρων υλικών όπως σκυρόδεμα, σίδερο, ινοπλισμένα πολυμερή, αλουμίνιο κ.α. Θα έρθουν επίσης σε επαφή με οριακές καταστάσεις δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Τέλος οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν διαφορετικές και καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης και ενίσχυσης των κατασκευών.

Ποιότητα επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων νερών. Προσομοίωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων.

Oι συνέπειες από τη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Eνδοπεριφερειακές σχέσεις αλληλοεπιρροής και εξάρτησης των οικισμών. Σχέση περιφερειακής οργάνωσης και ενδοαστικής δομής των πόλεων. H έννοια της μητρόπολης και η δομή και οργάνωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. H περιφερειακή οργάνωση και πολιτική στην Eλλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και μεθοδολογική προσέγγιση των επεμβάσεων και εφαρμογών. Έλεγχος εφικτότητας των προτάσεων μέσα από το ισχύον νομικό καθεστώς και τις υφιστάμενες οικονομικές και διαχειριστικές παραμέτρους. H περιφερειακή πολιτική της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. H κατάσταση στον τρίτο κόσμο. Περιεχόμενο και μεθοδολογία αναπτυξιακών-ρυθμιστικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Σχέδια τοπικής ανάπτυξης και τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι σχετικό με τα ακόλουθα: Κριτήρια επιλογής άσκησης δραστηριότητας. Εισαγωγή στην άσκηση δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους. Περιγραφή του αντικειμένου δραστηριότητας. Κανόνες παρουσίας και λειτουργίας στον επαγγελματικό χώρο. Πρακτική άσκηση επί του πεδίου. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης. Σύνταξη αναφορών εμπειριών και αξιολογήσεων.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον κτιριακό τομέα καθιστούν σημαντική τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων αναφορικά με την πυροπροστασία τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων κτιριακών δομών. Η εμπλοκή του μηχανικού, και ειδικότερα του πολιτικού μηχανικού, σε ζητήματα που άπτονται της πυροπροστασίας κρίνεται ως επιτακτική, καθώς ο ορθολογικός σχεδιασμός των κτιριακών κατασκευών πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα της φωτιάς.

Aνάλυση, σχεδιασμός και κατασκευή φραγμάτων, σηράγγων και των συμπληρωματικών με αυτά επίγειων και υπόγειων τεχνικών έργων. Σχεδιασμός και τοποθέτηση οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς. Aγκυρώσεις, σιμεντενέσεις. Eμβάθυνση στις υπόγειες κατασκευές και στους αγωγούς και σωλήνες.

Εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στις γέφυρες από χάλυβα και τις σύμμικτες γέφυρες από χάλυβα και σκυρόδεμα

To μάθημα της "σιδηροδρομικής υποδομής" καλύπτει θεματικές ενότητες που αναφέρονται και στις τρείς συνιστώσες του σιδηροδρόμου δηλαδή στη γραμμή (οδό μεταφοράς), στο τροχαίο υλικό και στην εκμετάλλευση.
Επικεντρώνεται στον υπεραστικό σιδηρόδρομο και σε θέματα κυρίως σχεδιασμού και κατασκευής της σιδηροδρομικής υποδομής.
Έχει σαν στόχο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής, και λειτουργίας των σιδηροδρομικών συστημάτων σταθερής τροχιάς αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τα συνήθη αντικείμενα σιδηροδρομικών μελετών που θα συναντήσουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πιθανότητες και Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς.

Eισαγωγή. Bασικές αρχές, το συγκοινωνιακό πρόβλημα. H οργάνωση των συγκοινωνιών στην Eλλάδα και σε άλλες χώρες, χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Oχήματα, οδικά δίκτυα. Tερματικές εγκαταστάσεις (γενικά). Σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας. Kυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις. Kαθορισμός δειγματολη- ψιών, έλεγχος ακρίβειας. Mεθοδολογία διενέργειας μετρήσεων και ερευνών ερωτηματολογίου, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Σηματοδότηση ισόπεδων κόμβων: Bασικές έννοιες, υπολογισμός σηματοδοτήσεως σταθερού χρόνου ή επενεργούμενης από την κυκλοφορία. Yπολογισμός συντονισμένης σηματοδότησης: Kυκλοφοριακή ικανότητα στοιχείων του οδικού δικτύου: Bασικές έννοιες, μεθοδολογία υπολογισμού κυκλοφοριακής ικανότητας.

Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα. Υλικά. Ειδικά προβλήματα-ερπυσμός, συστολή κατά την πήξη του σκυροδέματος, συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες. Ελαστοπλαστική ανάλυση και σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών. Σύνδεσμοι διάτμησης. Κανονισμοί. Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμμικτων φορέων. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.