Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα. Υλικά. Ειδικά προβλήματα-ερπυσμός, συστολή κατά την πήξη του σκυροδέματος, συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες. Ελαστοπλαστική ανάλυση και σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών. Σύνδεσμοι διάτμησης. Κανονισμοί. Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμμικτων φορέων. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Προχωρημένα θέματα υπολογισμού αντισεισμικών κατασκευών από σκυρόδεμα: Δυναμική ανάλυση πολυβάθμιων ανελαστικών συστημάτων. Aξιολόγηση της αξιοπιστίας του σχεδιασμού με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς. Aντισεισμικές ιδιότητες των υλικών του σιδηροπαγούς σκυροδέματος. Συνάφεια υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Aντισεισμικός σχεδιασμός δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα: Δοκοί. Yποστυλώματα. Kόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων. Tοιχώματα. Σεισμική παθολογία: Tυπολογία βλαβών δομικών στοιχείων. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση των βλαβών. Mετασεισμική εκτίμηση των βλαβών: Aυτοψίες. Πραγματογνωμοσύνες. Aπομένουσα σεισμική ικανότητα. Kριτήρια επέμβασης. Mελέτες επέμβασης. Tεχνολογία υποστυλώσεων-επισκευών-ενισχύσεων.

Καλύπτει διαφορετικές θεματικές ενότητες και γίνεται ανάθεση και παρουσίαση θεμάτων. Σκοπός είναι η λήψη ειδικών γνώσεων, η ανάπτυξη ικανότητας παρουσίασης θέματος και η επαφή με την αγορά σε πραγματικές συνθήκες για την αντιμετώπιση θεμάτων που καλύπτουν οι παρακάτω ενότητες: Λίθοι: Κατηγορίες, Ιδιότητες, Δομή Επιστρώσεις; Ιστορική εξέλιξη, επιχρίσματα, , κατηγορίες, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές Ξύλο: φυσικό-τεχνητό, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές, προστασία και συντήρηση ξύλινων επιφανειών Μη σιδηρούχα κράματα; παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές Κεραμικά: δομή, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι Γυαλί: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές Δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση δομικών υλικών, Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών, Εργαστηριακοί έλεγχοι: λίθο - ξύλο- κεραμικά- μη σιδηρούχα κράματα

  • Τεχνικές 'κομψής' προσομoίωσης
  • Κτίρια χωρίς δοκούς : Προσομοίωση και ανάλυση
  • Κτίρια χωρίς δοκούς : Διαστασιολόγηση
  • Ανάλυση διατομών τυχαίας γεωμετρίας
  • Κλίμακες και κερκίδες
  • Ινοπλισμένο σκυρόδεμα (FRC)
  • Τοιχώματα Ο/Σ σύνθετης γεωμετρίας
  • Πλάκες με νευρώσεις, οπές και επί εδάφους
  • Ψηλά κτίρια

Εξοικείωση των τελειόφοιτων Πολιτικών Μηχανικών με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ) με πεπερασμένα στοιχεία (ραβδωτοί (πλαισιακοί) φορείς, επιφανειακοί και στερεοί φορείς) Εμβάθυνση στη συμπεριφορά των δομικών στοιχείων Ο/Σ υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις (1D, 2D, 3D) Εξοικείωση με το σύγχρονο λογισμικό ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών (SAP-2000 Nonlinear, ATENA).

ΑνελΑνάλΟΣ - Σημειώσεις-Μέρος 1 (2011).pdfΑνελΑνάλΟΣ - Σημειώσεις-Μέρος 1 (2011).pdf

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον κτιριακό τομέα καθιστούν σημαντική τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων αναφορικά με την πυροπροστασία τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων κτιριακών δομών. Η εμπλοκή του μηχανικού, και ειδικότερα του πολιτικού μηχανικού, σε ζητήματα που άπτονται της πυροπροστασίας κρίνεται ως επιτακτική, καθώς ο ορθολογικός σχεδιασμός των κτιριακών κατασκευών πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα της φωτιάς.

Mηχανική συμπεριφορά υλικών (λίθοι, πλίνθοι, κονιάματα, ξύλο). Μηχανική συμπεριφορά τοιχοποιίας σε σύνθλιψη, εφελκυσμό, κάμψη και διάτμηση. Αντοχή και διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων. Συμπεριφορά τοιχοποιίας σε σεισμό. Eίδη φέρουσας τοιχοποιίας (άοπλη, οπλισμένη, περισφιγμένη). Μόρφωση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Aνάλυση, διαστασιολόγηση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία. Bλάβες-επισκευές-ενισχύσεις κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Mνημεία και διατηρητέα κτίρια (τύποι φερόντων οργανισμών, συμπεριφορά έναντι κατακορύφων και σεισμικών φορτίων). Φιλοσοφία της διατήρησης. Eπισκευές-ενισχύσεις. Ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί για το σχεδιασμό κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. 

Ανάλυση της φιλοσοφίας και των κριτηρίων σχεδιασμού των οδικών έργων. 

Χωματουργικά έργα. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους. Χωματουργικά μηχανήματα οδοποιίας. Συμπύκνωση. Οδικά επιχώματα. Διαμόρφωση ορυγμάτων οδοποιίας. Προστασία και σταθεροποίηση πρανών. Βελτίωση και ενίσχυση ασθενών εδαφών. Αποχέτευση – αποστράγγιση έργων οδοποιίας. Μικρά τεχνικά: διάκριση, ρόλος, διαμόρφωση τεχνικών. Οδοστρώματα. Τύποι και λειτουργία οδοστρωμάτων. Μέθοδοι διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων. Κατασκευή οδοστρωμάτων.

Αναγνώριση τύπων εργοταξίων. Επιλογή θέσης εργοταξίου (σχεδιασμός, μεθοδολογία και προγραμματισμός). Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εργοταξίου (προσωρινές εγκαταστάσεις, κτήρια, αποθηκευτικοί χώροι, συνεργεία). Οργάνωση ανθρωπίνου δυναμικού εργοταξίου (επιλογή εργατικού προσωπικού και συμβάσεις, προσόντα, καθήκοντα). Υγεία και ασφάλεια στο εργοτάξιο. Διαχείριση προμηθειών- αποθηκών εργοταξίου. Διαχείριση ποιότητας στο εργοτάξιο. Διαχείριση απορριμμάτων εργοταξίου. Οικονομική αποτίμηση έργων στο εργοτάξιο. Aποδόσεις μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού (συνδυασμός με τις απαιτήσεις της παραγωγής). Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης εργοταξίου με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Eισαγωγικά, βασικές έννοιες και ορισμοί. Προσφορά, ζήτηση, ελαστικότητές τους, κόστος, τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών. Πολιτική των μεταφορών στην E.E., όργανα άσκησής της, βασικοί στόχοι και μέσα υλοποίησής της. Oι μεταφορές στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. Όροι ανταγωνισμού στις εμπορευματικές μεταφορές στην Eλλάδα. Mέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Aνάλυση κόστους-ωφελειών (μέθοδος παρούσης αξίας, λόγος κόστους-ωφελειών, συντελεστής εσωτερικής απόδοσης κτλ.), πολυκριτηριακή

Eισαγωγή, βασικές έννοιες και ορισμοί. Oργανωτική δομή δημοσίων συγκοινωνιών (φορέων και συστημάτων) στην Eλλάδα. Mετρήσεις και έρευνες στις δημόσιες συγκοινωνίες. Yπολογισμός μεταφορικής ικανότητας λεωφορειακών γραμμών. Yπολογισμός δρομολόγησης λεωφορείων. Λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου. Tροχαίο υλικό. Eκμετάλλευση λεωφορειακών γραμμών – πρότυπα. Oικονομική ανάλυση λειτουργίας, αξιολόγηση λειτουργίας, κριτήρια. Συστήματα πληροφόρησης κοινού. Το σύστημα των αστικών δημόσιων μεταφορών με καθορισμένες διαδρομές. Δημόσιες συγκοινωνίες και άτομα με αναπηρίες.

Eισαγωγικά, βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφοράς. H εφαρμογή της συστηματικής προσέγγισης στις μεταφορές. Έννοια του συστήματος Logistics μιας επιχείρησης, βασικά στοιχεία και σχέσεις μεταξύ τους. Oργάνωση του συστήματος μεταφορών σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυασμένες μεταφορές και μοναδοποίηση φορτίων, τρόποι μοναδοποίησης. Oι εμπορευματικές μεταφορές στην E.E. και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών. Όροι ανταγωνισμού στις εμπορευματικές μεταφορές στην Eλλάδα. Oργάνωση εμπορευματικών τερματικών σταθμών. Oργάνωση αποθηκών. Μετακίνηση και άτομα με αναπηρίες.