Σελίδα: () 1 2 3 4 5 6 7

Εισαγωγή στην έννοια των μεταφορών και του περιβάλλοντος, Αειφόρος κινητικότητα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακός θόρυβος, Μετακινήσεις και ασφάλεια πεζών, Οπτική και αισθητική όχληση, Τροχαία ατυχήματα, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Εκτίμηση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Βασικά στοιχεία οικονομικής του περιβάλλοντος, Εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, Μεταφορά επικινδύνων φορτίων, Μεταφορές και κλιματική αλλαγή, Ενέργεια, πράσινα οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα, Ασκήσεις / Θέμα

Oι συνέπειες από τη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Eνδοπεριφερειακές σχέσεις αλληλοεπιρροής και εξάρτησης των οικισμών. Σχέση περιφερειακής οργάνωσης και ενδοαστικής δομής των πόλεων. H έννοια της μητρόπολης και η δομή και οργάνωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. H περιφερειακή οργάνωση και πολιτική στην Eλλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και μεθοδολογική προσέγγιση των επεμβάσεων και εφαρμογών. Έλεγχος εφικτότητας των προτάσεων μέσα από το ισχύον νομικό καθεστώς και τις υφιστάμενες οικονομικές και διαχειριστικές παραμέτρους. H περιφερειακή πολιτική της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. H κατάσταση στον τρίτο κόσμο. Περιεχόμενο και μεθοδολογία αναπτυξιακών-ρυθμιστικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Σχέδια τοπικής ανάπτυξης και τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. 

Στα περιεχόμενα του μαθήματος εμπίπτουν: α) Ορισμός και ανάλυση της έννοιας του έργου (υποέργα, πακέτα εργασίας, προγράμματα, χαρτοφυλάκια) και της διαχείρισης έργων. β) Ανάλυση της έννοιας του κύκλου ζωής και της χρήσης του ως εργαλείου διαχείρισης τεχνικών έργων. γ) Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων διεργασιών και των διεργασιών διαχείρισης έργου (ταξινόμηση, συσχετίσεις, περιγραφή, ανάλυση (εισαγόμενα – παραγόμενα)). δ) Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών – εργαλείων εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης έργου – Παραδείγματα εφαρμογής. ε) Παρουσίαση των περιοχών γνώσεων στη διαχείριση έργων: Ενοποίησης – Σκοπού – Χρόνου – Κόστους – Ποιότητας – Επικοινωνιών – Κινδύνων – Προμηθειών. στ) Διαχείριση έργων με τη χρήση πληροφορικής: Αναφορά σε προγράμματα λογισμικού διαχείρισης έργων. ζ) Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία.

Αστικά υδραυλικά έργα: Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

 • Γενικές αρχές επεξεργασίας λυμάτων. Μηχανική, βιολογική και χημική επεξεργασία λυμάτων. Σχεδιασμός έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων. Γραμμή επεξεργασίας ιλύος.
 • Μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μικρών οικισμών, ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκηνώσεων, SBR, compact συστήματα.
 • Συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και λάσπης στο έδαφος. Εξυγίανση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Διάθεση εκροής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Βιομάζα – βιοαέριο.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
ΣΛΕΕΛ 2015.pdfΣΛΕΕΛ 2015.pdf

Αρχές εκπόνησης μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Προδιαγραφές μελετών. Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με καταιονισμό. Σχεδιασμός δικτύων στάγδην άρδευσης. Λεπτομερείς υδραυλικοί υπολογισμοί. Οικονομική βελτιστοποίηση δικτύων - Χαρακτηριστική καμπύλη. Όργανα. Συσκευές. Κατασκευαστικά στοιχεία. Σχεδιασμός και μελέτη στραγγιστικών δικτύων. Υδραυλικοί υπολογισμοί - Κατασκευαστικά στοιχεία.

ΣΤΑΤΙΚΗ Ι 

Μάθημα

Περιεχόμενο

 

 

1ο

Εισαγωγή στο αντικείμενο της  Στατικής Ι, Υπενθύμιση γνώσεων από την Τεχνική Μηχανική και την Αντοχή Υλικών.

 

Απλοί φορείς - Υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης και φορτίων διατομής με τη Μέθοδο των διαχωριστικών τομών και τις συνθήκες ισορροπίας. Πρόσημα και ίνα αναφοράς.

 

 

2ο

Η Μέθοδος των διαχωριστικών τομών.

Διαφορικές εξισώσεις κάμψης και ιδιότητες των διαγραμμάτων Μ, Q, Ν. Ομόλογη δοκός.

Αξιοποίηση της συμμετρίας, Έλεγχοι αποτελεσμάτων.

 

 

3ο

Η έννοια του δίσκου, Η στήριξη του δίσκου, Ο έλεγχος στερεότητας σύνθετων φορέων, Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς, Προσδιορισμός βαθμού υπερστατικότητας

 

 

4ο

Δοκοί Gerber -Υπολογισμός Μ, Q, N.

 

5ο

Εισαγωγή στις γραμμές επιρροής. Υπολογισμός [Μ], [Q],[N],[R] με τις συνθήκες ισορροπίας.

Τριαρθρωτά πλαίσια με και χωρίς ελκυστήρα, Παραβολικά τριαρθρωτά τόξα - Υπολογισμός Μ, Q, N. 

 

6ο

Ενισχυμένες δοκοί -Υπολογισμός Μ, Q, N.  

 Γραμμές επιρροής.

7 ο

Ισοστατικά δικτυώματα. Τομές Ritter .

Γραμμές επιρροής.

 

8ο

Τα μεγέθη παραμόρφωσης γραμμικών φορέων.

Οι νόμοι υλικής συμπεριφοράς γραμμικών δομικών στοιχείων.

Υπολογισμός μετακινήσεων λόγω φορτίων και καταναγκασμών με την Αρχή των Συμπληρωματικών Δυνατών Έργων .

 

 

 

9ο

Υπολογισμός μετακινήσεων  λόγω φορτίων και καταναγκασμών.

 

10ο

 Ελαστική γραμμή.

 

11ο

Οι 3 προτάσεις αμοιβαιότητας.

Εφαρμογή τους στον υπολογισμό των γραμμών επιρροής.

12ο

Υπολογισμός γραμμών επιρροής των μεγεθών έντασης M,Q,N με την  κινηματική μέθοδο.

Υπολογισμός γραμμών επιρροής μεγεθών μετακίνησης u,v,φ.

 

 

13ο

Χωρικοί ισοστατικοί φορείς

 • Εισαγωγή στις γέφυρες και ταξινόμηση σύγχρονων γεφυρών
 • Βασικά τμήματα γεφυρών
 • Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών
 • Καταστρώματα 1 : Μορφολογία και φορτίσεις
 • Καταστρώματα 2 : Προσομοίωση και ανάλυση
 • Καταστρώματα 3 : Διαστασιολόγηση
 • Αρμοί και εφέδρανα
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 1 : Σεισμική φόρτιση
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 2 : Προσομοίωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση
 • Δομή και ιδιότητες του ξύλου.
 • Αξιοποίηση και μορφές δομικής ξυλείας.
 • Σύνδεση των ξύλων.
 • Προστασία και συντήρηση.
 • Μηχανική των ξύλινων κατασκευών.
 • Δομική φυσική των ξύλινων κατασκευών.
 • Το ξύλο στα ιστορικά κτίρια.
 • Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5.
 • Πυροπροστασία ξύλινων κατασκευών. 
Σελίδα: () 1 2 3 4 5 6 7