Σελίδα: () 1 2 3 4 5 6 7

Εισαγωγή στην έννοια των μεταφορών και του περιβάλλοντος, Αειφόρος κινητικότητα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακός θόρυβος, Μετακινήσεις και ασφάλεια πεζών, Οπτική και αισθητική όχληση, Τροχαία ατυχήματα, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Εκτίμηση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Βασικά στοιχεία οικονομικής του περιβάλλοντος, Εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, Μεταφορά επικινδύνων φορτίων, Μεταφορές και κλιματική αλλαγή, Ενέργεια, πράσινα οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα, Ασκήσεις / Θέμα

Oι συνέπειες από τη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Eνδοπεριφερειακές σχέσεις αλληλοεπιρροής και εξάρτησης των οικισμών. Σχέση περιφερειακής οργάνωσης και ενδοαστικής δομής των πόλεων. H έννοια της μητρόπολης και η δομή και οργάνωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. H περιφερειακή οργάνωση και πολιτική στην Eλλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και μεθοδολογική προσέγγιση των επεμβάσεων και εφαρμογών. Έλεγχος εφικτότητας των προτάσεων μέσα από το ισχύον νομικό καθεστώς και τις υφιστάμενες οικονομικές και διαχειριστικές παραμέτρους. H περιφερειακή πολιτική της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. H κατάσταση στον τρίτο κόσμο. Περιεχόμενο και μεθοδολογία αναπτυξιακών-ρυθμιστικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Σχέδια τοπικής ανάπτυξης και τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. 

Αστικά υδραυλικά έργα: Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αρχές εκπόνησης μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Προδιαγραφές μελετών. Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με καταιονισμό. Σχεδιασμός δικτύων στάγδην άρδευσης. Λεπτομερείς υδραυλικοί υπολογισμοί. Οικονομική βελτιστοποίηση δικτύων - Χαρακτηριστική καμπύλη. Όργανα. Συσκευές. Κατασκευαστικά στοιχεία. Σχεδιασμός και μελέτη στραγγιστικών δικτύων. Υδραυλικοί υπολογισμοί - Κατασκευαστικά στοιχεία.

ΣΤΑΤΙΚΗ Ι 

Μάθημα

Περιεχόμενο

 

 

1ο

Εισαγωγή στο αντικείμενο της  Στατικής Ι, Υπενθύμιση γνώσεων από την Τεχνική Μηχανική και την Αντοχή Υλικών.

 

Απλοί φορείς - Υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης και φορτίων διατομής με τη Μέθοδο των διαχωριστικών τομών και τις συνθήκες ισορροπίας. Πρόσημα και ίνα αναφοράς.

 

 

2ο

Η Μέθοδος των διαχωριστικών τομών.

Διαφορικές εξισώσεις κάμψης και ιδιότητες των διαγραμμάτων Μ, Q, Ν. Ομόλογη δοκός.

Αξιοποίηση της συμμετρίας, Έλεγχοι αποτελεσμάτων.

 

 

3ο

Η έννοια του δίσκου, Η στήριξη του δίσκου, Ο έλεγχος στερεότητας σύνθετων φορέων, Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς, Προσδιορισμός βαθμού υπερστατικότητας

 

 

4ο

Δοκοί Gerber -Υπολογισμός Μ, Q, N.

 

5ο

Εισαγωγή στις γραμμές επιρροής. Υπολογισμός [Μ], [Q],[N],[R] με τις συνθήκες ισορροπίας.

Τριαρθρωτά πλαίσια με και χωρίς ελκυστήρα, Παραβολικά τριαρθρωτά τόξα - Υπολογισμός Μ, Q, N. 

 

6ο

Ενισχυμένες δοκοί -Υπολογισμός Μ, Q, N.  

 Γραμμές επιρροής.

7 ο

Ισοστατικά δικτυώματα. Τομές Ritter .

Γραμμές επιρροής.

 

8ο

Τα μεγέθη παραμόρφωσης γραμμικών φορέων.

Οι νόμοι υλικής συμπεριφοράς γραμμικών δομικών στοιχείων.

Υπολογισμός μετακινήσεων λόγω φορτίων και καταναγκασμών με την Αρχή των Συμπληρωματικών Δυνατών Έργων .

 

 

 

9ο

Υπολογισμός μετακινήσεων  λόγω φορτίων και καταναγκασμών.

 

10ο

 Ελαστική γραμμή.

 

11ο

Οι 3 προτάσεις αμοιβαιότητας.

Εφαρμογή τους στον υπολογισμό των γραμμών επιρροής.

12ο

Υπολογισμός γραμμών επιρροής των μεγεθών έντασης M,Q,N με την  κινηματική μέθοδο.

Υπολογισμός γραμμών επιρροής μεγεθών μετακίνησης u,v,φ.

 

 

13ο

Χωρικοί ισοστατικοί φορείς

 • Εισαγωγή στις γέφυρες και ταξινόμηση σύγχρονων γεφυρών
 • Βασικά τμήματα γεφυρών
 • Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών
 • Καταστρώματα 1 : Μορφολογία και φορτίσεις
 • Καταστρώματα 2 : Προσομοίωση και ανάλυση
 • Καταστρώματα 3 : Διαστασιολόγηση
 • Αρμοί και εφέδρανα
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 1 : Σεισμική φόρτιση
 • Βάθρα και ακρόβαθρα 2 : Προσομοίωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση
 • Δομή και ιδιότητες του ξύλου.
 • Αξιοποίηση και μορφές δομικής ξυλείας.
 • Σύνδεση των ξύλων.
 • Προστασία και συντήρηση.
 • Μηχανική των ξύλινων κατασκευών.
 • Δομική φυσική των ξύλινων κατασκευών.
 • Το ξύλο στα ιστορικά κτίρια.
 • Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5.
 • Πυροπροστασία ξύλινων κατασκευών. 
Σελίδα: () 1 2 3 4 5 6 7