Αστικά υδραυλικά έργα: Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Χαρακτηριστικά των εδαφών. Ο νόμος του Darcy. Η εξίσωση της συνέχειας. Το μαθηματικό ομοίωμα. Τύποοι ορίων και οριακές συνθήκες. Αριθμητική επίλυση του μαθηματικού ομοιόματος:Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Ροές προς τάφρους και πηγάδια (με πίεση και ελεύθερη επιφάνεια). Συστήματα πηγαδιών. Η μέθοδος των εικόνων. Η δυναμική διήθησης και το φαινόμενο της διασωλήνωσης. Ανισότοπα και ανομογενή εδάφη. Αναλογικά κια φυσικά ομοιώματα. Υδρολογικός κύκλος. Υδρολογικά ισοζύγια. Μετρήσεις και ανάλυση των βροχοπτώσεων και των παροχών υδατορρευμάτων. Υπολογισμός υδρολογικών μεγεθών για τα τεχνικά έργα. Πρόβλεψη πλημμυρών και ξηρασίας. Προσομοίωση λεκανών απορροής

Municipal solid wastes’ quantity and quality characteristics. Composition and generation rate of solid wastes. Prevention and reduction of solid waste. Waste collection bins. Collection vehicles. Transfer stations. Municipal and local collection of solid wastes. Recycling. Selective collection and reuse. Mechanical sorting. Hand sorting. Thermal treatment of solid waste. Biological treatment of solid waste. Energy recovery. Criteria for landfill sites selection. Landfill sites design and operation. Landfill gas management. Leachate control.