Ανασκόπηση των αρχών της μηχανικής του συνεχούς μέσου (ισοζύγια μάζας και ορμής, καταστατικές εξισώσεις). Εισαγωγή στην ελαστικότητα, ιξωελαστικότητα, πλαστικότητα. Μικροδομές: σημειακές και γραμμικές ατέλειες (κενά, εξαρμώσεις, ρωγμές). Ανάλυση κλασικών πειραμάτων: εφελκυσμός, στρέψη, κάμψη. Ερπυσμός-χαλάρωση. Κόπωση. Διάχυση. Εφαρμογές στη νανοτεχνολογία.

ΦIΛOΣOΦIA THΣ TEXNOΛOΓIAΣ II

 Tεχνολογία και Kοινωνία. H σύγχρονη τεχνολογία και ο σημερινός κόσμος. Oι αφετηρίες της Φιλοσοφίας της Tεχνολογίας. Tεχνολογία και Φύση. H Aποτίμηση Tεχνολογίας ως επιστημονική μέθοδος (στοιχεία, δομή, λειτουργία, χαρακτηριστικά, δυνατότητες). H Eναλλακτική Tεχνολογία.

 

PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY II

 Technology and society. Modern technology and modern world. Starting points for Philosophy of Technology. Technology and Nature. Technology Assessment as a scientific method (elements, structure, function, potential). Alternative Technology.

 

 

 

Ανάλυση και σχεδιασμός επιφανειακών θεμελιώσεων (πέδιλα, πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις). Τοίχοι αντιστήριξης. Κανονισμοί (Ευρωκώδικας 7). Υπόγεια έργα με ανοικτή εκσκαφή. Χωμάτινες κατασκευές. Αρχές και μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους.

Γενική Εισαγωγή – Στόχοι – Θεμελιώδεις Έννοιες – Περιεχόμενο Εισαγωγή στη Σεισμολογία (Γένεση σεισμών, Βασικές Έννοιες, Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών, Σεισμικότητα Ελληνικού χώρου) Τεχνική Σεισμολογία (Θεμελιώδεις έννoιες, Ρήγματα, Σεισμικά κύματα, Μεγέθη, Οργανα, Δίκτυα, Κλίμακες μεγεθών, παραδείγματα – ασκήσεις) Σεισμική Επικινδυνότητα - Διακινδύνευση (Βασικές έννοιες, Σχέσεις Εξασθένησης, Μέγιστη αναμενόμενη επιτάχυνση, Μεθοδολογίες, κανονισμοί, παραδείγματα) Ισχυρή Εδαφική Κίνηση (Θεμελιώδεις Εννoιες, μορφές, Διάρκεια, Φάσματα (Fourier, απόκρισης), ο ρόλος του εδάφους, επιρροή άλλων φαινομένων, παραδείγματα – ασκήσεις) Εδαφοδυναμική (Βασικές έννοιες – Παράμετροι Εδαφομηχανικής, Δυναμικές Ιδιότητες, Δοκιμές πεδίου και Εργαστηριακές Δοκιμές, παραδείγματα, ασκήσεις, Συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου σε μικρές & μεγάλες παραμορφώσεις - Κατηγοριοποίηση εδαφών ΕΑΚ2000 και EC8, Μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, Εμμεσος προσδιορισμός παραμέτρων, παραδείγματα, ασκήσεις) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών (Βασικές έννοιες, φυσικό πρόβλημα, μέθοδοι, 1Δ γραμμική ανάλυση, Φαινόμενο Συντονισμού, Μέθοδοι Εκτίμησης, Συναρτήσεις Μεταφοράς, φάσματα σχεδιασμού, περιπτώσεις εφαρμογής - κανονιστικές διατάξεις, ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής σεισμικής απόκρισης, παραδείγματα, ασκήσεις) Σεισμική επικινδυνότητα εδαφών κατηγορίας Χ – Ρευστοποίηση (Κανονισμοί, έλεγχοι σύμφωνα με ΕΑΚ2000, EC8, υπολογισμός μόνιμων μετακινήσεων, παραδείγματα, εφαρμογές, ασκήσεις) Σεισμικά φορτία σχεδιασμού - Αρχές Αντισεισμικού Σχεδιασμού (Κανονισμοί, κατηγοριοποίηση εδαφών, Αντισεισμικός Σχεδιασμός κατασκευών, Φέρουσα Ικανότητα υπό σεισμικά φορτία, εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό Θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, πρανών-επιχωμάτων, παραδείγματα, ασκήσεις, Κανονισμοί, εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό Θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, πρανών-επιχωμάτων, παραδείγματα, ασκήσεις)

Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών. Αντισεισμικός σχεδιασμός επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, φυσικών και τεχνητών πρανών, επιχωμάτων. Αλληλεπίδραση εδάφους - θεμελίωσης - κατασκευής.

Το μάθημα καλύπτει τις εξής βασικές ενότητες:

  1.  Εισαγωγή στους φυσικούς κινδύνους και βασικές έννοιες
  2.  Ανάλυση και διαχείριση της διακινδύνευσης
  3.  Παραδείγματα εφαρμογής (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες)
Eισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων. Συστήματα υδατικών πόρων. Mέθοδοι βελτιστοποίησης. Γραμμικός προγραμματισμός. Eφαρμογές. Γραμμικοποίηση μη γραμμικών προβλημάτων. Eφαρμογές. Aνάλυση αβεβαιότητας. Eκτίμηση της πιθανότητας αποτυχίας. Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας και αξιοπιστία υδροσυστημάτων. Eπιπτώσεις αποτυχίας. Διαχείριση της επικινδυνότητας και εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων: κριτήρια, εναλλακτικές λύσεις, βελτιστοποίηση και επιλογή δράσεων.

Εξοικείωση των τελειόφοιτων Πολιτικών Μηχανικών με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ) με πεπερασμένα στοιχεία (ραβδωτοί (πλαισιακοί) φορείς, επιφανειακοί και στερεοί φορείς) Εμβάθυνση στη συμπεριφορά των δομικών στοιχείων Ο/Σ υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις (1D, 2D, 3D) Εξοικείωση με το σύγχρονο λογισμικό ανελαστικής ανάλυσης των κατασκευών (SAP-2000 Nonlinear, ATENA).

ΑνελΑνάλΟΣ - Σημειώσεις-Μέρος 1 (2011).pdfΑνελΑνάλΟΣ - Σημειώσεις-Μέρος 1 (2011).pdf