Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Το μάθημα θα παρέχει το θεωρητικό και το εφαρμοσμένο υπόβαθρο για την κατανόηση φαινομένων μεταφοράς μάζας, ενέργειας και ορμής και θα επικεντρωθεί κυρίως στα φαινόμενα μεταφοράς μάζας για ενεργειακές εφαρμογές. Θα δοθεί έμφαση στη μικροσκοπική και στη μακροσκοπική δομή ώστε να γίνουν κατανοητές οι κοινές αρχές που διέπουν τα φαινόμενα μεταφοράς και τις ιδιότητές τους, με έμφαση στη διάχυση. Εισαγωγή: Βασικές αρχές και ορισμοί. Διαφορικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας. Συνήθεις οριακές συνθήκες. Φαινομενολογική θεωρία μοριακής διάχυσης και ο πρώτος νόμος του Fick. Κατανομές συγκέντρωσης σε ρευστά σε ηρεμία. Μόνιμη και μεταβατική μοριακή διάχυση. Ακριβείς αναλυτικές λύσεις πρότυπων προβλημάτων. Διάχυση με ομογενή και ετερογενή χημική αντίδραση. Σχετική επίδραση των ρυθμών μεταφοράς μάζας και αντίδρασης. Διάχυση αερίων σε πορώδη υλικά: Μοριακή διάχυση, διάχυση Knudsen και ιξώδης ροή. Μεταφορά μάζας με συναγωγή: Αδιαστατοποίηση και αδιάστατοι αριθμοί στα φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας. Διαφορετικά παραδείγματα και απλοποιητικές παραδοχές. Η επίδραση των αριθμών Reynolds και Peclet. Τυρβώδης διάχυση. Ανάλυση της διαφορικής και ολοκληρωτικής μορφής των εξισώσεων διατήρησης σε κλειστά και ανοικτά συστήματα. Χρήση υπολογιστικών τεχνικών για την αριθμητική επίλυση φαινομένων μεταφοράς μάζας. Αριθμητικές τεχνικές για την επίλυση συνδυασμένων, μεταβατικών φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών και με την πιθανή παρουσία όρων πηγής λόγω χημικών αντιδράσεων. 

Άτομα, μόρια και ιόντα – Χημικές αντιδράσεις, Κβαντική θεωρία του ατόμου, Το Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες των στοιχείων του περιοδικού πίνακα, Ιονισμός και ενέργεια ιονισμού, Ηλεκτρονιακή συγγένεια, Ηλεκτραρνητικότητα, Ηλεκτρόνια, Δομή και Δραστικότητα μορίων-Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός, Δομή των μορίων, Θεωρία VSEPR, Μονήρη ηλεκτρόνια στη δομή μορίων, Κλασικές Θεωρίες περί Δεσμού Συναρμογής στα Σύμπλοκα, Θεωρία Σθένους Δεσμού, Θεωρία Κρυσταλλικού Πεδίου, Θεωρία Μοριακών Τροχιακών, Αέρια κατάσταση, Νόμοι αερίων, Κινητική θεωρία, Θερμοχημεία, Θερμότητα αντίδρασης, Οξείδωση, Αναγωγή, Στοιχεία Οργανικής Χημείας και Καύση, Εισαγωγή στη στερεά κατάσταση, Κρύσταλλοι και ατέλειες, Αγωγιμότητα στα στερεά, Στερεά με ομοιοπολικό δεσμό, Ηλεκτροχημεία, Μοντέρνα Υλικά 

Καρτεσιανά γινόμενα, σχέσεις ισοδυναμίας, μαθηματική επαγωγή. Πίνακες, πράξεις με πίνακες. Γραμμικά ομογενή συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων, χώρος λύσεων. Μη ομογενή γραμμικά συστήματα. Ορίζουσες. Διανυματικοί χώροι. Διανυσματικοί υπόχωροι. Βάση διανυσματικού χώρου. Γραμμικές απεικονίσεις. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων. Διαγωνιοποίηση ερμιτιανών πινάκων. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορισμένες και ημιορισμένες τετραγωνικές μορφές. Εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυσμάτων. 

Σεμινάριο χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε θέματα Βιομηχανικής Διοίκησης 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the sound pattern of English.  Both segmental and suprasegmental aspects of the language will be explored and several of the main concepts of phonetics and phonology will be discussed in relation to English. The course will begin with the examination of the articulation of English consonants and vowels. A discussion of phonemically distinct segments vs. allophonic variants will be made and the relevant IPA symbols/diacritics used in transcription will be introduced. The course will then proceed to a description of syllable structure and weight as well as English stress, intonation and rhythm. Major connected speech processes will also be discussed including assimilation, deletion, insertion, and reduction. Aspects of the phonetics and phonology of several varieties of English will be presented and students will have the opportunity to have extensive practice in phonetic transcription throughout the course.

Course textbook: Roach, P. (2010) English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Chapters: 1-12, 14-19.

Περιγραφική Στατιστική: Συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων, κατανομές συχνότητας, χαρακτηριστικές τιμές θέσης και διασποράς.

Θεωρία πιθανοτήτων: Βασικές έννοιες, γεγονότα, υπό συνθήκη πιθανότητα, θεώρημα Βayes.

Τυχαίες μεταβλητές: Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συναρτήσεις πιθανότητας και πυκνότητας πιθανότητας, μέση τιμή και μεταβλητότητα, ροπές και ροπογόνος συνάρτηση, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών.

Βασικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, Γ, κανονική, student t, F, X^2. Κεντρικό οριακό θεώρημα.

Στατιστικές Εκτιμήσεις: Δειγματοληψία, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες και κατανομές σημειακών εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος.

Στατιστικός Έλεγχος Υποθέσεων: Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων, έλεγχος προσαρμογής κατανομής.

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση: Γενική εισαγωγή.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()