• Η ιστορία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Βασικές διαδικασίες και μηχανισμοί που οδηγούν στη δημιουργία, μεταφορά, διάχυση και φυσικοχημικό μετασχηματισμό των αέριων και σωματιδιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα και σε εσωτερικούς χώρους.
  • Βασικές μέθοδοι και συσκευές εκτίμησης ποιότητας αέρα.
  • Ιεράρχηση επιπέδων ποιότητας αέρα στα οποία εκτίθεται ο ανθρώπινος οργανισμός συναρτήσει των δραστηριοτήτων του, και συναρτήσει του χώρου και χρόνου εντός των οποίων αυτές λαμβάνουν χώρα.
  • Εκτίμηση, με χρήση απλών μαθηματικών μοντέλων αλλά και μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Ανάλυση και να αποτίμηση συνθηκών που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα αέριας ρύπανσης ιδιαίτερα εντός αστικών περιοχών (αστική θερμική νησίδα, οδικές χαράδρες, αστική μετεωρολογία, εκπομπές δραστηριοτήτων πόλης κ.ά.)
  • Βασικά θέματα βιολογικού καιρού (αεροαλλεργιογόνων κ.λπ.) και συνεργειών τους με συμβατικούς αέριους ρύπους.
  • Βασικοί μηχανισμοί που συνδέουν την αστική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή με τα επίπεδα ποιότητας αέρα.

Διπλωματική εργασία τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Ανάλυση Δεδομένων» καλύπτει τις σύγχρονες στατιστικές μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων. Συγκεκριμένα, στο μάθημα μελετώνται μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας κατάλληλες για μεγάλο όγκο δεδομένων (Big Data) σε εποπτευόμενο και μη-εποπτευόμενο περιβάλλον (supervised και unsupervised statistical learning), καθώς επίσης και μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διάφορων στατιστικών τεχνικών και επιλογής της καταλληλότερης.

Αειφορική διαχείριση πόρων (ενεργειακών, υδατικών, φυσικών), κυκλική οικονομία, μετασχηματισμοί κυκλικών διαδικασιών, αειφορικός σχεδιασμός προϊόντων (sustainable design), συναρμολόγηση για την αποσυναρμολόγηση, βιομηχανική συμβίωση, μοντέλα σύνθεσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφορίας, εργαλεία υποστήριξης λήψης απόφασης αειφορικής διαχείρισης, μαθηματικός προγραμματισμός, (γραμμικός, στοχαστικός, MOLP, GP), πολυκριτηριακή ανάλυση, προσομοίωση και στοχαστικές διαδικασίες, διαχείριση κινδύνου, εφαρμογές δικτύων ροής, αειφορική κοστολόγηση, LCC, κόστος-όφελος στρατηγικών αειφορίας, S-LCA, AKZ, εσωτερικό και εξωτερικό κόστος, αειφορικές αλυσίδες αξίας, συστημική ανάλυση, βιομηχανική οικολογία, cleanerproduction, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, βιολογικό και τεχνικό πρότυπο διαχείρισης πόρων, «έξυπνες» τεχνολογίες συμμετοχικής διαχείρισης πόρων και αποβλήτων, χρήση λογισμικών σε εφαρμογές αειφορικής διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας (π.χ. Solver, LINDO, ELECTRE-III, PROMETHEE).

The course aims to provide a comprehensive introduction to the sound pattern of English.  Both segmental and suprasegmental aspects of the language will be explored and several of the main concepts of phonetics and phonology will be discussed in relation to English. The course will begin with the examination of the articulation of English consonants and vowels. A discussion of phonemically distinct segments vs. allophonic variants will be made and the relevant IPA symbols/diacritics used in transcription will be introduced. The course will then proceed to a description of syllable structure and weight as well as English stress, intonation and rhythm. Major connected speech processes will also be discussed including assimilation, deletion, insertion, and reduction. Aspects of the phonetics and phonology of several varieties of English will be presented and students will have the opportunity to have extensive practice in phonetic transcription throughout the course.

Course textbook: Roach, P. (2010) English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Chapters: 1-12, 14-19.