Αντικείμενο της υδρογραφίας και θαλάσσιας γεωδαισίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ο χάρτης και η ναυσιπλοϊα. Στοιχεία φυσικής ωκεανογραφίας. Η δορυφορική αλτιμετρία. Το θαλάσσιο γεωειδές. Ραδιοκύματα και ραδιοεντοπισμός. Οριζόντιος προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα. Αλγόριθμοι εντοπισμού. Ραδιοσυστήματα και GPS. Προσδιορισμός βάθους. Ηχοβολιστικές συσκευές. Παράκτιες υδρογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. Όργανα και μέθοδοι. Αυτοματοποίηση των υδρογραφικών εργασιών.