Εισαγωγή στην Γεωπληροφορική. Μεταβλητές και υπολογισμοί. Δομές αποφάσεων. Επαναληπτικές διαδικασίες. Συναρτήσεις και υπορουτίνες. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Πίνακες και συλλογές. Διαχείριση αρχείων. XML και XAML. Δημιουργία διεπαφών με το Windows Presentation Foundation. Διαμοιρασμός εφαρμογών. Τεχνικές αποσφαλμάτωσης. Απλές ασκήσεις προγραμματισμού στη Visual Basic μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Visual Studio.