Αξιολόγηση μεταξύ Ομότιμων σε ομαδική εργασία (Peer assessment activity)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning) > Αξιολόγηση μεταξύ Ομότιμων σε ομαδική εργασία (Peer assessment activity)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία δραστηριότητας Αξιολόγησης μεταξύ Ομότιμων σε ομαδική εργασία (Peer assessment activity)
 3. Υποβολή αρχείων εργασίας και αξιολόγησης ομότιμων από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες
 4. Περιβάλλον αξιολόγησης και διαχείρισης των εργασιών για τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα

Εισαγωγή

Ένα συχνό παράπονο των εκπαιδευόμενων όταν συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες είναι ότι όλα τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό ανεξάρτητα από το ποσό της ατομικής προσπάθειας/συνεισφοράς του κάθε μέλους. Η αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων μπορεί να δώσει μια λύση στο ζήτημα αυτό δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να βαθμολογήσουν τη συνεισφορά των υπολοίπων στην ομαδική εργασία.

Δημιουργία δραστηριότητας Αξιολόγησης μεταξύ Ομότιμων σε ομαδική εργασία (Peer assessment activity)

Για να δημιουργήσετε μια ανάθεση ομαδικής εργασίας με αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),

 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Peer Assessment,

 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

edit_Peer-Assessment.png

Στη φόρμα δημιουργίας της ανάθεσης ομαδικής εργασίας με αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Peer assessment: δώστε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα.

 • Περιγραφή (Description): δώστε σαφείς οδηγίες στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας για την εργασία που τους καλείτε να υλοποιήσουν.

 • Κατηγορία βαθμού (Grade category): αν στο βαθμολόγιο του μαθήματος έχετε δημιουργήσει κατηγορίες τότε επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί ο βαθμός της συγκεκριμένης εργασίας.

 • Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας (Grade to pass): ορίστε τον ελάχιστο βαθμό τον οποίο θα πρέπει να πετυχεί ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη προκειμένου να περάσει την εργασία. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται στο βαθμολόγιο του μαθήματος όπου μπορούν να προβληθούν με πράσινο χρώμα οι βαθμολογίες επιτυχίας και με κόκκινο οι βαθμολογίες που είναι μικρότερες από τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας. Επιπλέον, η πληροφορία αυτή θα αξιοποιηθεί στα κριτήρια ολοκλήρωσης της εργασίας ή/και του μαθήματος.

 • Allow submissions from: ορίστε την ημερομηνία από την οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να καταθέτουν εργασίες. Αν αφήσετε τη ρύθμιση απενεργοποιημένη τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να καταθέτουν τις εργασίες τους από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε τη φόρμα δημιουργίας της εργασίας.

 • Due date: ορίστε την ημερομηνία έως την οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να καταθέτουν εργασίες στο σύστημα. Αν αφήσετε τη ρύθμιση απενεργοποιημένη τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να καταθέτουν τις εργασίες τους χωρίς χρονικό περιορισμό.

 • Allow late submissions: εάν το επιθυμείτε μπορείτε να επιτρέψετε τις καθυστερημένες υποβολές. Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα μπορούν να καταθέτουν τις εργασίες τους στο σύστημα αλλά αυτές θα επισημαίνονται ως εκπρόθεσμες προκειμένου εσείς να αποφασίσετε περαιτέρω πως θα τις χειριστείτε.

 • Lock editing: αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή τότε οι υποβολές εργασιών και αξιολογήσεων ομότιμων θα είναι μη επεξεργάσιμες από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί από έναν/μια εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη. Εάν παραστεί ανάγκη ο/η διδάσκων/διδάσκουσα θα μπορεί να ξεκλειδώσει την υποβολή ή/και την αξιολόγηση για μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • Maximum number of uploaded files: ορίστε το μέγιστο αριθμό αρχείων που μπορεί να υποβάλλει η κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων.

 • Allow students to self-grade along with peers: ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες σας να αξιολογούν όχι μόνο τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αλλά και τον εαυτό τους.

 • Peer assessment weighting: ορίστε το ποσοστό συμμετοχής της βαθμολογίας από την αξιολόγηση ομοτίμων στην τελική βαθμολογία της εργασίας.

 • Penalty for non-submission of marks: ορίστε αν θέλετε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που δεν καταθέτουν αξιολόγηση για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να έχουν κάποια ποινή στη δική τους βαθμολογία.

 • Peer grades visibility: η αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων μπορεί να είναι επώνυμη, ανώνυμη ή ακόμη και να μην είναι ορατή στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας.

 • Require justification: εάν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να αιτιολογούν τις αξιολογήσεις που κάνουν για τους/τις ομότιμους/ομότιμές τους είτε ανά κριτήριο αξιολόγησης είτε συνολικά για το άτομο που αξιολογούν.

 • Criteria 1 description: καθορίστε το πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα πρέπει να αξιολογήσουν τους/τις ομότιμους/ομότιμές τους.

 • Criteria 1 scoring type: καθορίστε την κλίμακα βάση της οποίας ζητάτε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να αξιολογήσουν τους/τις ομότιμους/ομότιμές τους. Αν  θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κλίμακα η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές σας επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

 • Add 1 more criteria: αν το διαθέσιμο πλήθος κριτηρίων δεν είναι αρκετό τότε χρησιμοποιήστε το κουμπί Add 1 more criteria για να τo αυξήσετε.

 • Ομαδοποίηση (Grouping): αν έχετε δημιουργήσει ομαδοποιήσεις των ομάδων του μαθήματός σας τότε καθορίστε εδώ σε ποια ομαδοποίηση θέλετε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη εργασία.

Υποβολή αρχείων εργασίας και αξιολόγησης ομότιμων από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες

Για να υποβάλλει ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη τα αρχεία της ομαδικής εργασίας αρκεί να ακολουθήσει τα βήματα της παρακάτω λίστας. Να σημειωθεί οτι αρκεί μόνο ένα μέλος της ομάδας να καταθέσει τα αρχεία της ομαδικής εργασίας.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος και κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας.

 2. στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί  μπορείτε να δείτε:

(α) τον τίτλο και την περιγραφή της εργασίας,

(β) την ομάδα στην οποία ανήκετε,

(γ) την κατάσταση υποβολής της ομαδικής εργασίας,

(δ) τα αρχεία που έχουν κατατεθεί από την ομάδα σας και

(ε) το κουμπί υποβολής ώστε να κάνετε τη δική σας υποβολή αρχείων και αξιολογήσεων ομότιμων. Αν η ομάδα σας έχει ανεβάσει ήδη τα αρχεία τότε εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα στο αντίστοιχο πεδίο.

Στην επόμενη εικόνα βλέπετε ένα παράδειγμα της σελίδας που περιγράφηκε παραπάνω.

new technologies ads with team work review omotimwn

 1. Επιλέξτε το κουμπί Add submission προκειμένου να κάνετε την υποβολή σας.

 2. Στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να υποβάλετε τα αρχεία της εργασίας και την αξιολόγηση των ομότιμων χρησιμοποιώντας το περιβάλλον που εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα.

 3. Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία πατήστε το κουμπί Save changes.

form assignment submission and review

Προσοχή: αν ο/η διδάσκων/διδάσκουσα δεν έχει κλειδώσει τις υποβολές (ρύθμιση lock editing στη φόρμα δημιουργίας που παρουσιάστηκε παραπάνω) τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες έχουν στη διάθεσή τους το κουμπί Edit submission προκειμένου να τροποποιήσουν την υποβολή τους (τόσο τα αρχεία όσο και την αξιολόγηση των ομότιμων) μέχρι την ημερομηνία λήξης των υποβολών. Αν τυχόν ο/η διδάσκων/διδάσκουσα έχει επιτρέψει τις καθυστερημένες υποβολές τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες συνεχίζουν να έχουν στη διάθεσή τους το κουμπί Edit submission και μετά την ημερομηνία λήξης των υποβολών.

edit_submission.png

Περιβάλλον αξιολόγησης και διαχείρισης των εργασιών για τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα

Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων μπορείτε να μεταβείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον των εργασιών με αξιολόγηση μεταξύ ομότιμων ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

 • κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας που επιθυμείτε,

 • στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί βλέπετε τις πληροφορίες της επόμενης εικόνας. Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία των υποβολών κάνοντας κλικ στο κουμπί Download all submissions. Όταν θέλετε να ανακοινώσετε τις βαθμολογίες των εργασιών στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας πατήστε το κουμπί Release all grades for all groups. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (με μορφή αρχείου excel) τις βαθμολογίες που έχετε δώσει στις εργασίες πατήστε το κουμπί Export all group grades. Τέλος, αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις υποβολές πατήστε Clear all submissions.

information for the submissions from teams teacher view

Προκειμένου να δείτε τις αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν, τα αρχεία των εργασιών και να υποβάλετε και εσείς την αξιολόγησή σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • από το περιβάλλον της προηγούμενης εικόνας κάντε κλικ στο μενού ενεργειών actions_menu.png,
 • από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέξτε Grade,
 • στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να δείτε την υποβολή των αρχείων που έκανε η ομάδα αλλά και τις αξιολογήσεις ομότιμων που καταγράφηκαν από τα μέλη. Στην περιοχή Tutor grading μπορείτε να καταθέσετε τη δική σας βαθμολογία για την εργασία στο πεδίο Group grade αλλά και να παρέχετε ανατροφοδότηση στην ομάδα μέσω των πεδίων feedback to group και feedback files.

view the wiew and the grading for the teacher