Εισιτήρια εξόδου από το μάθημα (Exit tickets)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning) > Εισιτήρια εξόδου από το μάθημα (Exit tickets)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Δημιουργία διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων
 3. Το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
 4. Το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Εισαγωγή

Στα τελευταία λεπτά του μαθήματος μπορείτε να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να καταγράψουν σε ένα εισιτήριο εξόδου (exit ticket) κάτι που έμαθαν στο σημερινό μάθημα και κάτι το οποίο δεν έχουν κατανοήσει ακόμη. Αυτά τα σχόλια μπορούν να σας φανούν χρήσιμα για το σχεδιασμό του επόμενου μαθήματος με τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας.

Για την υλοποίηση των exit tickets στο ηλεκτρονικό σας μάθημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα τύπου Sticky notes, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές να δημιουργήσουν έναν διαμοιραζόμενο ηλεκτρονικό πίνακα σημειώσεων.

Δημιουργία διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων

Για να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τύπου Sticky notes για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο μάθημά σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,
 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),
 • στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανιστεί η δραστηριότητα επιλέξτε Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Add an activity or resource),
 • από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Sticky notes,
 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

edit sticky notes

Στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Sticky notes, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Activity name: Δώστε έναν τίτλο για τη δραστηριότητα.

 • Περιγραφή: Περιγράψτε το θέμα για το οποίο καλείτε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σας να δημιουργήσουν σημειώσεις.

 • Limit notes: Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενές σας θα έχουν περιορισμό στο πλήθος των σημειώσεων που μπορούν να δημιουργήσουν.

 • Max notes per user: Αν έχετε ενεργοποιήσει την προηγούμενη ρύθμιση τότε εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε το μέγιστο αριθμό σημειώσεων που μπορεί να δημιουργήσει ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη.

 • Show authors: Αν τσεκάρετε την επιλογή αυτή τότε για κάθε σημείωση θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού της. Διαφορετικά οι σημειώσεις θα είναι ανώνυμες.

 • Rotate notes: Αν θέλετε μπορείτε να εφαρμόσετε ένα εφέ ελαφριάς περιστροφής στις σημειώσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.

 • Vote type: Επιλέγοντας Like Vote δίνετε τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας να προσθέτουν Likes στις σημειώσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.

 • Limit votes: Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενές σας θα έχουν περιορισμό στο πλήθος των Likes που μπορούν να προσθέσουν στις σημειώσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.

 • Max votes number: Αν έχετε ενεργοποιήσει την προηγούμενη ρύθμιση τότε εδώ μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό Likes που μπορεί να προσθέσει ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη.

 • Let user choose background color for notes: Αν τσεκάρετε την επιλογή αυτή τότε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενές κατά τη δημιουργία μιας σημείωσης μπορούν να επιλέξουν και το χρώμα της, μεταξύ των χρωμάτων που έχει κάνει διαθέσιμα ο/η διδάσκων/διδάσκουσα.

 • Display colors caption in activity: Αν η χρήση των χρωμάτων στις σημειώσεις γίνεται με συγκεκριμένη σημειολογία τότε μπορείτε να εμφανίσετε έναν επεξηγηματικό πίνακα ώστε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες να γνωρίζουν την ερμηνεία κάθε χρώματος.

 • Select which colors will be available for notes backgrounds: Τσεκάρετε τα χρώματα που θέλετε να κάνετε διαθέσιμα στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες και συμπληρώστε στο πεδίο Signification for color την ερμηνεία του χρώματος.

Το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του μαθήματος. Exit-tickets_paradigms.png

 

Οι εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες μπορούν να διαβάσουν τις οδηγίες του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας και τον επεξηγηματικό πίνακα με τα χρώματα προκειμένου να δημιουργήσουν τις σημειώσεις τους. Για κάθε σημείωση θα πρέπει να επιλέξουν το σωστό χρώμα σύμφωνα με τον πίνακα. Για την προσθήκη μιας σημείωσης οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύμβολο add_note.png και να συμπληρώσουν τη φόρμα στη σελίδα που εμφανίζεται, όπως στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας.

add_note_form.png

 

Μετά την προσθήκη μιας σημείωσης ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη έχει δικαίωμα επεξεργασίας ή/και διαγραφής αυτής χρησιμοποιώντας τα σύμβολα

Exit-tickets.png και delete.png αντίστοιχα.

Το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί βλέπετε το περιβάλλον του διαμοιραζόμενου πίνακα σημειώσεων για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος.

exit_tickets_environment_for_teachers.png

 

Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας και διαγραφής των σημειώσεων των εκπαιδευόμενων.

Αν το θέλουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες μπορούν να οργανώσουν το διαμοιραζόμενο πίνακα σε στήλες χρησιμοποιώντας το κουμπί add_column.png και δίνοντας έναν κατάλληλο τίτλο για τη στήλη που δημιουργούν, όπως στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας.

tickets_columns.png

 

Χρήσιμη σημείωση: ο διαμοιραζόμενος πίνακας σημειώσεων, που είδαμε παραπάνω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα exit tickets, μπορεί ακόμη να σας φανεί χρήσιμος και σε άλλα σενάρια εργασία όπως σε δραστηριότητες τύπου καταιγισμού ιδεών, αξιολόγησης ή οργάνωσης tasks όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Sticky-notes-paradigm.png