Περιορισμός διαθεσιμότητας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Περιορισμός διαθεσιμότητας

Τελευταία ενημέρωση: 20/6/2024


Στις ρυθμίσεις κάθε ενότητας/δραστηριότητας/περιεχομένου υπάρχει το πεδίο «Περιορισμός διαθεσιμότητας» στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε απλoύς αλλά και σύνθετους όρους και να δημιουργήσετε μια συνθήκη σύμφωνα με την οποία θα δίνεται πρόσβαση στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες.

Προεπιλεγμένα, μια δραστηρίοτητα δεν έχει περιορισμό πρόσβασης. Δηλαδή, είναι διαθέσιμη σε όλους/όλες τους/τις χρήστες/χρήστριες στους/στις οποίους/οποίες έχετε δώσει πρόσβαση στο μάθημά σας.

Αν θέλετε να περιορίσετε μια δραστηριότητα, επιλέξτε το «Προσθέστε περιορισμό» και στη συνέχεια έχετε τις επιλογές :

add restrict access

 

Επιλογές :

  • Ημερομηνία : ορίστε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμη η δραστηριότητα/το περιεχόμενο. 

add restrict access date

  • Βαθμός : ορίστε έναν βαθμό ή ένα εύρος βαθμού τον οποίο θα πρέπει να έχει κατακτήσει ένας/μια εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη σε άλλη δραστηριότητα ώστε να έχει πρόσβαση στην συγκεκριμένη.

add restrict access degree

  • Ομάδα : ορίστε συγκεκριμένη ομάδα/συγκεκριμένες ομάδες χρηστών/χρηστριών.

add restrict access group

  • Προφίλ χρήστη : ορίστε συγκεκριμένα προφίλ χρηστών/χρηστριών σύμφωνα με κάποιο πεδίο του προφίλ τους.

add restrict access profile

  • Σετ περιορισμών : δημιουργήστε σετ των παραπάνω περιορισμών. 

 

Επιπλέον :

Κατά την σύνθεση των όρων της συνθήκης περιορισμού διαθεσιμότητας θα συναντήσετε τις παρακάτω επιλογές :

  • πρέπει να / δεν πρέπει να

Επιλέγοντας «πρέπει να», περιγράφεται η συνθήκη που πρέπει να πληρείται.

Επιλέγοντας «δεν πρέπει να» περιγράφεται το ακριβώς αντίθετο της συνθήκης.

  • όλα / οποιοδήποτε

Επιλέγοντας «όλα» η συνθήκη είναι αθροιστική (and), δηλαδή θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι.

Επιλέγοντας «οποιοδήποτε», η συνθήκη είναι διαζευκτική (or), δηλαδή θα πρέπει να πληρείται έστω ένας από τους όρους.

  • eye open / eye closed

 Tο άνοιγμα και το κλειστό του συμβόλου του «ματιού» σας επιτρέπει να προσθαφαιρείται έναν όρο χωρίς να χρειαστεί να τον διαγράφετε και να τον επαναδημιουργείτε.