Τι ισχύει για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Τηλεκπαίδευση λόγω έκτακτων μέτρων καταπολέμησης του κορωναϊού

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων > Τι ισχύει για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Τηλεκπαίδευση λόγω έκτακτων μέτρων καταπολέμησης του κορωναϊού

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡOΝΑΪΟΥ


Σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), έτσι όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020), σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, το Αριστοτέλειο  πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διδασκαλία/τηλεκπαίδευση κατά την οποία λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το νόμο 4624/2019. Συγκεκριμένα μέσα στα πλαίσια της έκτακτης αυτής ρύθμισης, επιτρέπεται στο ΑΠΘ να διεξάγει τηλεκπαίδευση καθώς διαθέτει συστήματα/πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως επίσης και συμπληρωματικά λογισμικά πακέτα, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά. Τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι φοιτητές, εφόσον επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να αξιοποιούν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας και πέραν των ωρών διενέργειας των εξ αποστάσεως διαλέξεων ακόμα και αν δεν κατέστη δυνατή η αρχική παρακολούθηση τους λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων.

Η διεξαγωγή τηλεκπαίδευσης συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο κατά την καταγραφή της διδασκαλίας εκ μέρους του διδάσκοντος όσο και κατά τη συμμετοχή των φοιτητών καθόσον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και η φωνή και η εικόνα. Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι στην αρχή κάθε συνεδρίας τηλεκπαίδευσης γίνεται μνεία της καταγραφής που καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της συνεδρίας και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα προκειμένου η συμμετοχή των φοιτητών στην παρακολούθηση της συνεδρίας, να λαμβάνει χώρα κατόπιν ενημέρωσής τους για τη συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να καταγραφούν μπορούν να επιλέξουν κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις μη καταγραφής μέσα από τις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (αποκλεισμός κάμερας, μικροφώνου, μη συμμετοχή σε γραπτές συνομιλίες) και καθορίζονται οι αναγκαίοι δίαυλοι επικοινωνίας με τον διδάσκοντα.

Η επεξεργασία αυτή στηρίζεται στην παρούσα φάση σε συμμόρφωση του ΑΠΘ με έννομη υποχρέωσή του, για το σκοπό που ορίζει η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με τη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακρίβειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την επεξεργασία αυτών στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση των συνεδριών τηλεκπαίδευσης εκ μέρους των συμμετεχόντων σε αυτές σε δικτυακές υπηρεσίες παρόχων ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν είναι βέβαιο ότι εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΑΠΘ και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην καταγραφή μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της πρόσβασης, της διαγραφής ή της εναντίωσης στα προσωπικά τους δεδομένα.


Πληροφορίες για την εξ'αποστάσεως τηλεκπαίδευση παρέχονται στους παρακάτω συνδέσμους:

it.auth.gr
elearning.auth.gr


Κάθε απορία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση

data.protection@auth.gr