Βιντεοπαρουσίαση της μάθησης με βάση τις Ικανότητες

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Βιντεοπαρουσίαση της μάθησης με βάση τις Ικανότητες

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνοπτική παρουσίαση των εξής θεμάτων:

 • Δημιουργία Πλαισίων ικανοτήτων.

 • Καθορισμός ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα.

 • Συσχέτιση ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα με τις δραστηριότητες και τους πόρους του μαθήματος.

 • Χειροκίνητη βαθμολόγηση των ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα μάθημα.

 • Αυτόματη αξιολόγηση ικανοτήτων.

 • Σχέδια μάθησης.

Το επόμενο video εστιάζει στο περιβάλλον που εμφανίζεται στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες όταν αυτοί/αυτές συμμετέχουν σε μαθήματα που υλοποιούν τη Μάθηση με βάση τις ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εξής θέματα:

 • Προβολή των ικανοτήτων που έχουν συσχετιστεί με ένα μάθημα, σε περιβάλλον εκπαιδευόμενων.

 • Προβολή των δραστηριοτήτων και των πόρων ενός μαθήματος που έχουν συσχετιστεί με συγκεκριμένη ικανότητα, σε περιβάλλον εκπαιδευόμενων.

 • Προβολή της αξιολόγησης που δέχτηκε ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη για μια συγκεκριμένη ικανότητα.

 • Προβολή της προόδου ενός/μιας εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη στην κατάκτηση των ικανοτήτων που έχουν συσχετιστεί με ένα μάθημα.

 • Προβολή των Σχεδίων μάθησης που έχουν ανατεθεί σε έναν/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη.

 • Αναζήτηση μαθημάτων που έχουν συσχετιστεί με μια συγκεκριμένη ικανότητα.

 • Αποστολή αιτήματος εξέτασης μιας ικανότητας από έναν/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη προς τους/τις αξιολογητές/αξιολογήτριες των ικανοτήτων.