Γενικές αρχές εφαρμογής της Μάθησης με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) στο elearning.auth.gr

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Γενικές αρχές εφαρμογής της Μάθησης με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) στο elearning.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Για την εφαρμογή της Μάθησης με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning, CBL) στο elearning.auth.gr ισχύουν τα εξής:

  • Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιώματα δημιουργούν τα Πλαίσια ικανοτήτων (Competency frameworks) στο elearning.auth.gr. Κάθε Πλαίσιο ικανοτήτων είναι ένα σύνολο από ικανότητες. Για παράδειγμα, ένα Πλαίσιο ικανοτήτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξει ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη προκειμένου να αποκτήσει την πιστοποίηση Α1.

  • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των ηλεκτρονικών μαθημάτων μπορούν να ορίζουν τις ικανότητες που διδάσκουν σε κάθε μάθημα. Οι ικανότητες προέρχονται από τα Πλαίσια ικανοτήτων.

  • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των ηλεκτρονικών μαθημάτων μπορούν να συσχετίζουν κάθε δραστηριότητα ή πόρο ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με τις ικανότητες που διδάσκονται στο συγκεκριμένο μάθημα.

  • Οι ικανότητες που οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες καλούνται να επιδείξουν σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα μπορούν να αξιολογούνται αυτόματα από το σύστημα ή να βαθμολογούνται χειροκίνητα από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος.

  • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες μπορούν να προβάλουν Αναφορές (reports) σχετικά με τις ικανότητες που έχουν ορίσει σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα.

  • Οι χρήστες/χρήστριες με τα απαραίτητα δικαιώματα μπορούν να δημιουργούν Πρότυπα σχεδίων μάθησης (Learning plan templates) και να αναθέτουν ένα Σχέδιο μάθησης (Learning plan) σε ένα/μια εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη της επιλογής τους. Τα Σχέδια μάθησης μπορούν να ανατεθούν και σε ολόκληρες Τάξεις (cohorts).

  • Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες μπορούν να βλέπουν τα Σχέδια μάθησης που τους/τις έχουν ανατεθεί και την αξιολόγηση που επιτυγχάνουν.

  • Για τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιώματα υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουν το μπλοκ Σχέδια μάθησης (Learning plans block) στη σελίδα Ταμπλό (Dashboard) ή/και στη σελίδα ενός μαθήματος.