Συσχέτιση Ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα με τις δραστηριότητες και τους πόρους του μαθήματος

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Συσχέτιση Ικανοτήτων που διδάσκονται σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα με τις δραστηριότητες και τους πόρους του μαθήματος

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα τότε μπορείτε να ορίσετε ποιες από τις Ικανότητες που διδάσκονται στο μάθημά σας συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πόρο του μαθήματος. Μάλιστα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Ολοκλήρωση της δραστηριότητας προκειμένου ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη που συμμετέχει σε αυτή και καταφέρνει να την ολοκληρώσει (σύμφωνα με τα κριτήρια που εσείς ορίζετε) να αξιολογηθεί αυτόματα από το σύστημα για την επίτευξη των ικανοτήτων που έχετε συσχετίσει με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για να συσχετίσετε μια δραστηριότητα με μια ή περισσότερες ικανότητες ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας στο elearning.auth.gr,

  • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

  • για τη δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων (Edit settings),

activity edit settings

  • από την περιοχή Ικανότητες (Competencies) επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού Ικανότητες μαθήματος (Course competencies) μια ή περισσότερες Ικανότητες,

activity course competencies

  • αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού Με την ολοκλήρωση δραστηριότητας (Upon activity completion) προκειμένου όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε να συμβεί ένα από τα εξής ενδεχόμενα:

o   Επισυνάψτε αποδεικτικό (Attach evidence): η δραστηριότητα θα εμφανιστεί ως ένδειξη στη σελίδα χειροκίνητης βαθμολόγησης του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης για κάθε ικανότητα που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Η ένδειξη αυτή θα εμφανιστεί προκειμένου να λάβετε υπόψη τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τη χειροκίνητη βαθμολόγηση του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης στις αντίστοιχες ικανότητες. Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί εμφανίζεται στη σελίδα χειροκίνητης βαθμολόγησης της ικανότητας "Γνώσεις Τεχνολογίας Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού, Βάσεων Δεδομένων, Επιχειρηματικού Πλάνου 1.2", για τη εκπαιδευόμενη Γαληνού Μελίνα, η ένδειξη οτι η εκπαιδευόμενη ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα με τίτλο "Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις ψηφιακές τεχνολογίες εμπορίου". Η ένδειξη αυτή σας βοηθά να αποφασίσετε σχετικά με το βαθμό που θα αποδώσετε στην εκπαιδευόμενη.

attached evidence

o  Αποστολή προς εξέταση (Send for review): οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος θα λάβουν ειδοποίηση η οποία θα εμφανιστεί στο block Σχέδια μάθησης (Learning plans) προκειμένου να βαθμολογήσουν χειροκίνητα τις ικανότητες που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα θα εμφανιστεί ως ένδειξη στη σελίδα χειροκίνητης βαθμολόγησης του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη εικόνα. Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί εμφανίζεται στη διδάσκουσα, στο block Σχέδια μάθησης (αν θέλετε να προσθέσετε το συγκεκριμένο block στο μάθημά σας διαβάστε εδώ) η ειδοποίηση για τη βαθμολόγηση της εκπαιδευόμενης Γαληνού Μελίνας στην ικανότητα "Κατανοεί το συντακτικό και την σημασιολογία της HTML και CSS".

competence to review

o   Ολοκλήρωση της ικανότητας (Complete the competence): οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα βαθμολογηθούν αυτόματα από το σύστημα με την τιμή αξιολόγησης που έχει καθοριστεί για τις ικανότητες που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η τιμή αξιολόγησης μιας ικανότητας που ολοκληρώνεται αυτόματα έχει καθοριστεί από το δημιουργό των Πλαισίων ικανοτήτων κατά τη Ρύθμιση των κλιμάκων (Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ).

upon activity completion menu

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους πόρους ενός μαθήματος (π.χ. αρχεία, φακέλους κ.α.).