Μελέτη περίπτωσης: Έστω ότι στο μάθημά σας διδάσκετε την Ικανότητα 1.1.2 και θέλετε το elearning.auth.gr να αξιολογεί αυτόματα την απόκτηση αυτής της Ικανότητας από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας. Πώς θα το εφαρμόσετε;

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Μελέτη περίπτωσης: Έστω ότι στο μάθημά σας διδάσκετε την Ικανότητα 1.1.2 και θέλετε το elearning.auth.gr να αξιολογεί αυτόματα την απόκτηση αυτής της Ικανότητας από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας. Πώς θα το εφαρμόσετε;

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Βήματα εφαρμογής της μελέτης περίπτωσης:

  • δημιουργήστε ένα Πλαίσιο ικανοτήτων στο elearning.auth.gr (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ),

  • ορίστε ποιες Iκανότητες διδάσκονται στο ηλεκτρονικό σας μάθημα (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ),

  • δημιουργήστε μια ή περισσότερες δραστηριότητες και ορίστε τις παραμέτρους ολοκλήρωσης για κάθε δραστηριότητα. Για παράδειγμα, έστω οτι θέλετε να δημιουργήσετε τρεις δραστηριότητες ανάθεσης εργασίας και ότι κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται όταν ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη καταθέσει την εργασία του και αυτή λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του βαθμού επιτυχίας της επιλογής σας.

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την περιοχή Βαθμός (Grade) της φόρμας ρυθμίσεων μιας ανάθεσης εργασίας του παραδείγματός μας και σε κόκκινο πλαίσιο εμφανίζεται η ρύθμιση του βαθμού επιτυχίας.

image.png

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την περιοχή Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων (Activity completion) της φόρμας ρυθμίσεων μιας ανάθεσης εργασίας του παραδείγματός μας και σε κόκκινο πλαίσιο εμφανίζονται οι παράμετροι ολοκλήρωσης που ορίσαμε.

assignment completion

  • Αν στο παραπάνω σενάριο έχετε δημιουργήσει μια δραστηριότητα τότε στη σελίδα ρυθμίσεων της δραστηριότητας αυτής συσχετίστε τη δραστηριότητα με την ικανότητα 1.1.2 και από το μενού Με την ολοκλήρωση δραστηριότητας (Upon activity completion) επιλέξτε Ολοκλήρωση ικανότητας (Complete the competence). Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την περιοχή Ικανότητες (Competencies) της φόρμας ρυθμίσεων μιας ανάθεσης εργασίας και σε κόκκινο πλαίσιο εμφανίζεται η ρύθμιση αυτόματης αξιολόγησης της ικανότητας όταν ένας/μια εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη ολοκληρώνει τη δραστηριότητα. Η αυτόματη τιμή με την οποία θα βαθμολογηθεί ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη για τη συγκεκριμένη ικανότητα έχει οριστεί από το δημιουργό του Πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο ανήκει η ικανότητα 1.1.2 με τη ρύθμιση των κλιμάκων (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

auto complete competence

  • Αν στο παραπάνω σενάριο έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μια δραστηριότητες που συσχετίζονται με την Ικανότητα Α1.1, για παράδειγμα τρεις αναθέσεις εργασιών, τότε στη σελίδα ρυθμίσεων της δραστηριότητας τρία συσχετίστε τη δραστηριότητα με την ικανότητα Α1.1 και από το μενού Με την ολοκλήρωση δραστηριότητας (Upon activity completion) επιλέξτε Ολοκλήρωση ικανότητας (Complete the competence), όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην παραπάνω εικόνα. Επιπλέον, για τη δεύτερη και τρίτη δραστηριότητα ορίστε ότι αυτές δεν είναι διαθέσιμες στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες αν αυτοί/αυτές δεν ολοκληρώσουν πρώτα τις προηγούμενες δραστηριότητες. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την περιοχή Περιορισμός Διαθεσιμότητας (Restrict access) απ' όπου θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Προσθέστε περιορισμό (Add restriction) και στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί να επιλέξετε Ολοκλήρωση δραστηριότητας (Activity completion).

add restriction

add restriction complete

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε την περιοχή Περιορισμός Διαθεσιμότητας (Restrict access) και σε κόκκινο πλαίσιο τον κανόνα που έχουμε ορίσει για την πρόσβαση στη δεύτερη ανάθεση εργασίας του παραδείγματός μας.

restrict access

 

Αν πραγματοποιήσατε τα παραπάνω βήματα με δημιουργία μιας δραστηριότητας τότε όλοι οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τα κριτήρια ολοκλήρωσης που ορίσατε, θα αξιολογούνται με την αυτόματη τιμή αξιολόγησης που ορίσατε για την Ικανότητα 1.1.2 κατά τη δημιουργία του Πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο ανήκει η ικανότητα αυτή, με τη ρύθμιση των κλιμάκων (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

 

Αν πραγματοποιήσατε τα παραπάνω βήματα με δημιουργία των τριων αναθέσεων εργασιών του παραδείγματός μας τότε όλοι οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που:

  • έχουν καταθέσει και τις τρεις εργασίες ΚΑΙ

  • έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό μεγαλύτερο του βαθμού επιτυχίας που έχετε ορίσει και στις τρεις εργασίες

à θα αξιολογηθούν με την αυτόματη τιμή αξιολόγησης που ορίσατε για την Ικανότητα 1.1.2 κατά τη δημιουργία του Πλαισίου ικανοτήτων στο οποίο ανήκει η ικανότητα αυτή, με τη ρύθμιση των κλιμάκων (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

 

Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες μπορούν να βλέπουν την αυτόματη αξιολόγηση που τους αποδόθηκε από το σύστημα για την Ικανότητα 1.1.2 στο δικό τους περιβάλλον αρκεί να μεταβούν στο μάθημά σας και από το block Πλοήγηση (Navigation) να επιλέξουν Ικανότητες (Competencies), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

student select competencies

Στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη βλέπει την αξιολόγηση που του αποδόθηκε αυτόματα από το σύστημα για την Ικανότητα 1.1.2.

auto grade competence